Da er boligprosjektet i Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø ute på høring – PBE fremmer alternativt forslag!

M1923 urbanium 1 M1923 pbe 3

Ensjø aktuell informasjon skrev i oktober 2017 om at dette prosjektet nærmet seg offentlig høring og nå er tiden kommet. Dette forslaget ligger nå ute på offentlighøring frem til 16.april.

Dette prosjektet ble startet opp sommeren 2016 og utbygger Urbaniun snakket da om 12 etasjer på det høyeste. Forslaget hadde da en lang blokk og 3 punkthus. Senere er prosjektet bearbeidet og man har tatt høydene noe ned og man har valgt å lage et kvartalslignende prosjekt som følger gateløpet og gir større sammenhengende grønne arealer i bakgården. Total utnyttelsen av tomta har siden den gang økt fra 268 % til dagens 284 %.

Nå er prosjektet ute på høring og i høringsdokumentet står det i samendraget at Urbanium AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 19-23 fra industriformål i gjeldende regulering til bolig, forretning, kontor og bevertning. Det foreslås bebyggelse plassert langs Malerhaugveien og Grønvoll allé i 5-8 etasjer. I forslaget sikres også fortau og trerekke langs bebyggelse og offentlig tilgjengelig gangvei i øst. Det legges til rette for ca 143 leiligheter og utadrettet virksomhet mot Grønvoll allé og Malerhaugveien. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og fremmer et eget alternativ med å redusere høydene på ny bebyggelse.

Urbanium sitt forslag foreslår en total utnyttelse med et bruksareal bolig BRA=12.000 m². Bruksareal næring BRA=inntil 1.000 m². Samlet utnyttelse BRA= 13.000 m².  Prosent bruksareal % BRA= 284 %. Dette gir 143 leiligheter.

Plan og bygningsetaten sitt alternative forslag foreslår et bruksareal bolig på BRA=8500m². Bruksareal næring BRA=inntil 1.000 m². Samlet utnyttelse BRA= 9500 m². Prosent bruksareal % BRA= 185 %. Dette forslaget gir 105 leiligheter.

Forslaget til Urbanium varierer fra 4 til 8 etasjer i PBE sin opplisting så skrives det «Forslagsstiller foreslår en bebyggelse med 4-8 etasjer. Dette etasjeantallet er imidlertid talt fra indre gårdsrom og vil i realiteten være 6-8 etasjer mot gatene rundt.»

Plan- og bygningsetaten foreslår et alternativ 2 med bebyggelse med en utnyttelse og byggehøyde på 4-6 etasjer. Denne utnyttelsen vil være i henhold til utnyttelse på omkringliggende planforslag, men noe over det planleggingsprogrammet legger opp til av utnyttelse og % BRA. I planleggingsprogrammet gis det anledning til å vurdere høyere utnyttelse dersom prosjektet har spesielle kvaliteter.

Boligprosjektet ligger i et området som er markert som randsonen med utnyttelse på BRA= 120-150 % og 4-5 etasjer. I randsonen legges det opp til bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates dersom plasseringen tilsier en særlig markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås

Utbygger Urbanium har gått langt utover det som er vedtatt for randsonen i Planprogrammet for Ensjø. Alternativt 2 som kommer fra Plan og bygningsetaten går også utover det som er vedtatt i plan programmet, men ligger i det minste nærmere og er nok og foretrekke av de to forslagene.

Nå har du muligheten til selv å se, lese og gjøre deg opp en egen mening.

Hvis du som privat person, sameiet, borettslaget eller velforeningen ønsker å mene noe om dette prosjektet så kan du sende inn svar på denne høringen til Plan og bygningsetaten. Fristen er 16.april 2018.

 

Se hele forslaget/utlysningen

Les plandokumentet

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

 

OBS! Bildene over og under som er nesten identiske er Urbanium sitt forslag og PBE sitt forslag!

M1923 urbanium 2 M1923 pbe 2

M1923 urbanium 0 M1923 urbanium 3

Tidlig utkast og nytt utkast

M19 a m19 ny a

tre i Malerhaugveien 003 Malerhaugveien-19-005