Boligprosjekt med 80 boliger i Malerhaugveien på Ensjø er klart for behandling i bystyret!

m28 a september 2018 m28 september 2018

Det har i lang tid pågått et arbeide med å omregulere eiendommen Malerhaugveien 28 fra industri til boliger. Det var i mars 2014 at det for alvor ble fart i planene. Men som alltid så har utbyggere litt høye tanker om hva de skal få til i utbygningene sine. Tiltaket ble presenteres med høyder på 6 etasjer hvor den øverste er inntrukket og et tårn i en av blokkene på 8 etasjer senere redusert til 7 etasjer. Det var ikke lagt inn barnehage i prosjektet.

(Eierforholdene er/var slik: Lerka Eiendom kjøpte og overtok Malerhaugveien 28 den 31.januar 2014. Lerka Eiendom startet umiddelbart en omreguleringsprosess med mål om å få etablert et boligprosjekt. Ved reguleringsoppstart våren 2015 valgte man å selge 100% av aksjene i eierselskapet til Neptune Properties.)

Etter oppstarten og noen runder med plan og bygningsetaten og en runde med offentlig høring i september 2015, samt noen runder i 2018 før oversendelse til politiskbehandling ble Plan og bygningsetaten og utbygger enige om en felles innstilling.

Tårn på 7 etasjer i blokk mot Malerhaugveien er utgått og erstattet av et bygg i 5 etasjer med inntrukket 6. etasje mot Malerhaugveien, utnyttelsen er redusert, og bebyggelsen er trukket 4 meter fra Østre parkdrag. Utearealet for boligene er blitt noe større, da innkjøring til parkeringskjeller er flyttet. Utearealet legges nå på ett nivå istedenfor to, som gjør at boligenes uteareal gis en bedre kvalitet. Forslaget sikrer nå også at barnehagens uteareal er i henhold til PBEs policy for utearealer i barnehage. Plan og bygningsetaten mener endringene som er gjort i planforslaget etter offentlig ettersyn har gitt et vesentlig bedre plangrep både for omgivelsene og fremtidige beboere i planområdet. Bebyggelsen mot Østre parkdrag foreslås med en 4-avdelings barnehage i sokkeletasjen og 5 boligetasjer over dette. Utearealene til barnehagen vender ut mot Østre parkdrag i henhold til VPOR for Ensjø. Sør i planområdet reguleres det inn en offentlig turvei mellom Malerhaugveien og Østre parkdrag. Planforslaget er i tråd med Kommuneplan 2015 og planleggingsprogrammet for Ensjø. Plan og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Prosjektet ble sendt til politiskbehandling i juni 2018. Saken har blitt behandlet i byrådet 9.august og i byutviklingskomiteen 12 september og det er ingen avvikende kommentarer til innstillingen fra Plan og bygningsetaten. Så behandlingen i bystyret vil nok gå helt greit. Det kan godt skje at saken skal opp til behandling i Bystyret møtet 26 september.

Det er Neptun Properties som er utbygger av boligene men det har ikke fremkommet noe tidspunkt for salgsstart i dette prosjektet. Hvis det går igjennom i september så er det nok naturlig å tenke salgsstart første kvartal 2019.

Les dokumentet med innstillingen

Se prosjektet på Neptun Properties sine sider (OBS det er gamle bilder som ligger ute her)

 

 

Malerhaugveien-28-014 Trær på Ensjø 2 (8)

Tidligere utkast av prosjektet

m28 2014 a m28 juli 2015

Nåværende utkast som er godkjent av byutviklingskomiteen

m28 september 2018 m28 sept uteareal