Vålerenga sliter om dagen og nå er det trøbbel på Valle Hovin/Ensjø området også – Ny runde i Byutviklingskomiteen om hvor barnehagen skal ligge?

vålerengastdion ny

Det går dårlig for Vålerenga om dagen både på ishockeybanen og i fotballen. Det ser også ut til at det er litt mannefall blant de ansatte i klubben, men det er ikke det sportslige som opptar Ensjø Aktuell Informasjon mest.

Jeg har fulgt arbeidet med Vålerenga stadion i mange år. Hele runden med kjøp av en tomt til kr 1.- og reguleringsrundene og til slutt vedtaket om regulering som skjedde i september 2014.  Har også merket meg salget av eiendommen rundt stadion og starten på byggingen av ny stadion samt starten på salg av boliger på området. Man skulle kunne tro at det meste var avklart, men NEI!

Dette med reguleringen er man vist ikke helt ferdig med. Selv om reguleringen ble gjort i bystyret 4. september 2014, så har Vålerenga nå startet å endre planene igjennom å søke om dispensasjoner fra vedtaket som er fattet.

Vålerenga ønsker nemlig å flytte barnehagen fra boligområdet (felt B6) og inn i selve stadion bygningen (Felt B5) og dette er en så stor endring at man må søke dispensasjon for dette.

Det ble gitt rammetillatelse til å oppføre stadion anlegget i slutten juni 2015, men i oktober 2015 søkte man om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene med ønske om å flytte Barnehagen. Plan og bygningsetaten har imidlertid satt foten ned for dette. Det samme har også Bydelsutvalget i Gamle Oslo gjort. Byutviklingskomiteen på Rådhuset skal behandle saken og nå legger Vålerenga inn tyngden på å overtale politikerne på rådhuset.

Vålerengas motivasjon kan synes å være økonomisk motivert for å skaffe flere leietaker inn i stadion anlegget og Selvaag bolig kan få det lettere i sitt boligprosjekt om de slipper barnehagen. Hvorvidt flytting av barnehagen er til beste for barna som i fremtiden skal gå i barnehagen, eller om det er til det beste for økonomien til Selvaag bolig og Vålerenga er selvsagt det store spørsmål i saken.

Plan og bygningsetaten kan ikke se at det er hensiktsmessig å legge barnehage i stadionanlegget i arealer hvor det er tilrettelagt for butikker/servering og arealer for idrettsformål som klubblokaler etc. Utearealer for barnehage på torget ville stenge plassen for den tiltenkte bruk slik at det ikke lenger vil fungere som uteareal for skolen, arena for møteplass for beboere i området og avviklingsområde ved store folkemasser slik det er planlagt og regulert for. Uteareal for barnehagen ville fått en dårlig kvalitet på sine arealer med hensyn til støy, lys og luft samt luftkvalitet.

Barnehagens lokaler er planlagt i underetasjen i stadionanlegget med begrenset lysflate, noe som fører til redusert kvalitet på arealene. Et inngjerdet barnehageareal er lite forenlig med sambruk og vrimleareal for store folkemasser. Det er også avsatt uteareal for barnehagen på vestsiden av stadion der det på godkjent plan er avsatt areal til TV-busser og kjøreareal for driftsbil til isbanen.

Torget skal være åpent og tilgjengelig for alle, benyttes til store grupper mennesker ved idrettsarrangementer både for Vålerenga stadion og fremtidig ishall, som uteareal for Valle videregående skole og møteplass for beboere i området. Selv om hele torgarealet avsettes til uteoppholdsareal for barnehage, i strid med krav om åpne ganglinjer i plan, vil man ikke kunne oppfylle kravene til en barnehage med 12-14 avdelinger. Argumentet om en vesentlig større barnehage er derfor svekket.

Etaten anser at det ikke vil la seg gjøre å etablere barnehage innenfor felt B5 slik det er skissert, og mener at det må gjennomføres en omregulering for å realisere en mulig omstrukturering av arealbruken og tilrettelegge for en forsvarlig plassering av barnehage med tilhørende uteoppholdsarealer, hvis det er ønske om en barnehage innenfor felt B5.

Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket ikke er i overensstemmelse med den samlede plan- og bygningslovgivningen og derfor ikke kan godkjennes.

Vålerenga er av den motsatte meningen og har klaget på avslaget og har nå i siste instans sendt brev til Byråd for byutvikling v/Anders Røberg-Larsen, byrådssekretær.  Hvor man sier at Vålerenga Kultur- og Idrettspark AS vil anmode Byutviklingskomiteen om å støtte vårt prosjekt og gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder dispensasjon fra gjeldende regulering for å anlegge barnehage i felt B5, regulert til stadion og skole samt plassering av utearealer for barnehagen på Torg (T1) på Vålerenga stadion.

Nå blir det opp til Byutviklingskomiteen å beslutte hva som skal bli resultatet. Da blir det interessent å se om støtten til Vålerenga er større eller mindre enn støtten til barnehagebarna som i fremtiden skal benytte lokaler og utearealer i barnehagen.

 

Her kan du lese saken om behandlingen av klagen 

Her kan du lese Vålerengas brev til byråden

 

Vålerenga stadion boliger 007  Hovinenga hus a