Planforslaget for Hasle skole kommer snart på offentlig høring – 30 parkeringsplasser i Haralds vei kan forsvinne – i nabolaget til Ensjø.

Hasle skole fremtidig 2 Hasle skole skisse

Rett over påske så vil planforslaget for nye Hasle skole legges ut på offentlighøring. Saken ble startet i november 2014 og det ble holdt oppstartsmøte i februar 2015 og nå i mars 2016 er planforslaget ferdig og nå gjenstår offentlig høring.

Hasle skole har i dag kapasitet til 480 elever. Ved oppstart av planarbeidet i november 2014 var bestillingen å bygge ut en 2- parallell skole (B2) samme som i dag, med reguleringsplan som muliggjorde senere utvidelse til B4. Ved utarbeiding av skolebehovsplan 2016-26 ble imidlertid tall for befolkningsutvikling oppjustert, og planforslaget fremmes nå med hensikt om å bygge ut en B4-skole (Skolen vil da ha 870 elever og 110 ansatte) med oppstart i 2017 og ferdigstilling 2019.

Om skolen kan man kort si følgende: Hasle skole er opprinnelig bygget ut i to trinn, en paviljongskole i tre i én etasje fra 1957, og sentralbygget med administrasjons-, formings og gymfløy i mur fra 1962. Sentralbygget med eksteriør og deler av interiøret er vernet gjennom Undervisningsbyggs verneplan for Osloskolene. Den eldre paviljongdelen av skolen er i svært dårlig teknisk stand. Det er derfor ønske om å rive denne delen av skolen samt gymfløyen, og bygge nye klasseroms fløyer og gymsal.

Det fremlagte planforslaget forutsetter derfor at opprinnelig skoleanlegg nord for sentralbygget rives. Det samme gjelder gymnastikkfløy og toalett sør for sentralbygget, samt modulbygg i vest mot Haralds vei og garasje på østsida. Det må finnes ny plassering av kunstgressbanen. Planforslaget åpner for ny plassering av banen langs Haralds vei.

I Haralds vei åpnes det for etablering av nytt fortau langs skolegården som en sikker gangforbindelse mellom Keyserløkka og Ensjø- området. Det er lagt til grunn at trærne langs veien i hovedsak skal bevares. Etablering av fortau kan derfor neppe utføres uten fravik av kommunens standard for utforming. Nytt fortau vil sannsynligvis også føre til at Haralds vei må reguleres for enveis trafikk og parkering langs veien blir umulig.

Det er ingen tvil om at skolen trenger er kraftig opprustning og dette er viktig å få på plass før alle de nye innbyggerne på Ensjøområdet flytter inn. De to tydeligste konsekvensene er at fotballbanen vil være stengt i hele bygge perioden og når skolen er ferdig, så vil den få en ny plassering på det eksisterende skoleområdet. Men dette er avhengig av interne avtaler i kommunen.

Det synes også klart at 30 parkeringsplasser i Haralds vei på siden mot skolen, vil måtte forsvinne for å få plass til fortau som skal sikre myke trafikanter.

Rett over påske så kommer forslaget på høring og da vil alle naboer og berørte, få mulighet til å lese hele dokumentet og komme med innspill og innsigelser.

Bildet under til venstre er dagens situasjon og til høyre ny situasjon

Hasleskole eksisterende Hasle skole fremtidig

Tiedemmansbyen ensjø hasle skole hovinbekken mm 095  Tiedemmansbyen ensjø hasle skole hovinbekken mm 085