Neptun Properties kjøpte «ny regulert» eiendom på Ensjø for 200 millioner og 4 måneder senere tar de omkamp og starter opp ny regulering for å få høyere utnyttelse og høyere bygg!

m25-ny-bilde-sept-2016  m25-ny-sept-2016

Ja du leste riktig, Malerhaugveien 25 er blitt regulert til å kunne oppføre 177 leiligheter for kun 9 måneder siden. Nå tar Neptun Properties en omkamp på reguleringen etter å ha brukt 200 millioner i mai, får å kjøpe eiendommen. Bildene over viser nytt forslag og bildene under i saken viser vedtatt forslag.

Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om denne eiendommen tidligere og trodde den nå var ferdig regulert og klar for utbygging. Det fremkom imidlertid på kommunens informasjonsmøte (om Ensjø sist onsdag (på spørsmål fra undertegnede) når det var snakk om skolen på naboeiendommen i Grenseveien 91), at kjøper av Malerhaugveien 25 har tatt nytt initiativ får å øke utnyttelsen på eiendommen, selv om den akkurat er ferdig regulert til boligbebyggelse.

Raskt tilbakeblikk. 9.desember 2015 ble reguleringsplanen for boligprosjektet i Malerhaugveien 25 vedtatt i bystyret. Bystyret vedtok byutviklingskomiteen og PBE sin innstilling og det ble vedtatt at man kan oppføre seks bygninger på 5 etasjer. Dette medfører at det kan bygges 177 leiligheter i prosjektet. Prosjektet fikk en totalutnyttelse på 152 prosent som er innenfor planprogrammet for Ensjø. Reguleringen medfører at barneskolen som skal bygges på nabotomta får bedrede solforhold. Dette er også i tråd med de fleste høringsuttalelser som har kommet inn og ikke minst så er det i tråd med planprogrammet for Ensjø.

I mai 2016 skrev jeg så om at eiendommen var blitt solgt for 200 millioner og at sitat: «Neptune Properties AS blant annet vil bruke tiden til å vurdere behov for reguleringsendringer for å optimalisere prosjektet ytterligere.» sitat slutt

Nå I september 2016 er man ferdig å vurdere med det resultatet at Neptun Properties har sendt inn søknad om oppstartsmøte til plan og bygningsetaten, der man vil starte hele reguleringen på nytt. Der sier de følgende sitat: «Detaljregulering for Malerhaugveien 25 ble nylig vedtatt; men ny eier har ønsket å se på alternativ bebyggelsesstruktur som bedre bygger opp under struktur angitt i planprogram for Ensjø, skaper bedre bokvalitet, og muliggjør en høyere utnyttelse enn dagens regulering. Ny kommuneplan og pågående planarbeid i området gjør dette ytterligere aktuelt.» sitat slutt

Et annet sted sier man sitat: «Tomten foreslås bebygget i en kvartalsstruktur som tydelig markerer gateløpet mot Malerhaugveien og omkranser et grønt uterom med gode solforhold. Ved å plassere bebyggelsen i ytterkant av tomten skapes en tydelig avgrensning av det private uteområdet og en offentlig park foreslått øst for planområdet. Der tomten endrer retning og geometri foreslås punktbygg opp mot 8 etg, som markerer åpninger i strukturen og bidrar til et mer variert arkitektonisk uttrykk og mer variert leilighetssammensetning med større spenn av leilighetskvaliteter. Mindre forskyvninger i bygningsmassen i plan og snitt bryter opp skala og skaper variasjon på bakkeplan, og muliggjør takterrasser mellom byggene.» sitat slutt

I reguleringen fra 2015 så sa byrådet sitat «Byrådet er fornøyd med at planforslaget legger opp til transformering fra industri til boligområde. Byrådet er videre enig med Plan- og bygningsetaten i at høydene på boligblokkene i øst bør tilpasses den tilliggende bebyggelsen, herunder skoletomten i øst, og være i tråd med planleggingsprogrammet for Ensjø. Planen legger til rette for 177 boliger som vil få gode solforhold.» sitat slutt og det ble vedtatt at bruksareal skal ikke overstige BRA 15 490 m²

I det nye utkastet til regulering så skisserer Neptun Properties at man ønsker å øke utnyttelsen til ca 20.000 kvadratmeter.  Dette er en økning på 30 prosent.

Den forrige reguleringen startet i juli 2013 og sluttet med vedtak i desember 2015. Det var 2 år og 5 måneder der man har lagt ned betydelig tid og ressurser fra kommunens etater og senere politiske systemer. Nå skal man slå en strek over dette og ta en omkamp på beslutningen. Hvis boligutviklere mener dette er fornuftig og hensiktsmessig bruk av kommunes saksbehandlere og politikere i bydelen og på rådhuset sin tid, så deler ikke jeg det synspunktet.

Det er mange i utbygningsmiljøet og kommunen som himlet litt med øynene når noen la 200 millioner kroner på bordet for utbyggingsklar eiendom på Ensjø. Jeg har selv benyttet dette salget til å påpeke at kommunen solgte sin eiendom i tyngdepunktet på Ensjø for billig til Skanska.

Det kan hende jeg må trekke tilbake påstanden om at kommunen solgte for billig, når det nå åpenbart ser ut til at Neptun Properties har tatt seg vann over hodet og kan ha betalt for mye for eiendommen. Dette med klar henvisning til at man nå ønsker å øke utnyttelsen i prosjektet med 30 prosent, åpenbart for å få tallene til å gå i pluss!

Arkitektonisk så ser dette nye prosjektet umiddelbart mye mindre spennende ut, enn det som faktisk er vedtatt.

 

Se beskrivelse som Neptun har lagt ved søknaden

Tidligere sak om salget av Malerhaugveien 25

Les sak om reguleringen av Malerhaugveien 25 

M25 ny juli 2014  M25 ny juli 2014 1

 

M25 008  M25 ny juli 2014 2