Boligprosjektet Stålverksveien 1 på Ensjø snart klar for politisk behandling – men ikke uten protester!

Stålverksveien 2 ny 2015 a  Stålverksveien 2 a

Nå har Neptun Properties sitt boligprosjekt i Stålverksveien 1 blitt sendt over til plan og bygningsetaten i Oslo kommune for oversendelse til politiskbehandling. Plan og bygningsetaten skal nå bare gjøre de siste vurderingene og beslutte om de velger å sende inn eget forslag på dette prosjektet.

Saken startet i september 2013 med søknad om oppstartsmøte. Område og prosessavklaring ble gjort i oktober 2013. Oppstartsmøte ble gjennomført i november 2013. Saken gikk i slutten av 2013 ut på høring blant kommunale etater og andre høringsinstanser. Dialogmøte mellom partene ble avholdt i januar. Planforslaget var klart i juni og offentlighøring vedtatt i september og gjennomført i oktober.

Den offentlige høringen resulterte i mange kommentarer spesielt på høydene og utnyttelsen. 7 av 16 høringssvar er fra naboer er opptatt av nabolaget og ber om at planprogrammet følges og at høydene og utnyttelsen reduseres. Bydelsutvalget i Bydel gamle Oslo er av samme oppfatning. De andre er kommunale etater som er opptatt av vann, brann, renovasjon mm.

Det kan se ut som at prosjektet har senket antall etasjer  med en etasje på de høyeste delene (fra 7 til 6) og øket de tidligere lave etasjene en etasje (fra 4 til 5) og dermed har beholdt tidligere ønsket utnyttelse. Man har en nettobyggetomt på 5469 m2 og en utbygger ønsker å bygge 10400m2 med boliger. Dette blir en utnyttelse på 190 prosent som er godt over de 150 som tillates i planprogrammet for ensjø.

Tidligere har man antatt at antall boligenheter blir 115 stk, men i det nye dokumentet er antall boliger øket til 130, som fordeler seg slik 44 små 35-50 m2, 32 middels 50-80 m2 og 54 store 80 og større m2.

Plan- og bygningsetaten har tidligere ment at planforslaget må reduseres til maks. byggehøyder i 5 etasjer og maks. utnyttelse må være 150 prosent. Nordre tverrforbindelse må planlegges bedre for å fremstå som inviterende og med god tilgjengelighet for alle. Dettet har man god dekning for fortsatt å mene hvis man hører på lokalpolitikere og naboer.

Ensjø Aktuell informasjon mener at utnyttelsesgrad og høyder må senkes og være i tråd med Planleggingsprogram for Ensjø. Det er viktig at utnyttelse regnes ut i fra areal regulert til boligbebyggelse, og ikke basert på planområdets areal.

Plan- og bygningsetaten skrev i forbindelse med offentlig høring at de anbefaler formålet og hensikten med boligbebyggelse, men vil ikke anbefale planforslaget med bakgrunn i punktene beskrevet i konklusjonen. Nå er man landet og da gjenstår det bare å finne ut om PBE vil vurdere å utarbeide et eget alternativ eller om de reduksjonen som er gjennomført er greie nok.

Bildene øverst og nederst i saken viser nytt forslag sammenlignet med gammelt tidligere forslag.

Les tidligere sak om dette

Arkitekten til prosjektet mente en høringsuttalelse var irrelevant for prosjektet, les mer her.

Les hele dokumentet i kommunalt saksinnsyn

 

Stålverksveien 1 ny 2015 a  Stålverksveien 2 c

Blogglistenhits