16 etasjer ble til 6-8 etasjer i Grenseveien 51 på Hasle/Ensjø – prosjektet ut på offentlig ettersyn!

G51 høy   G51 a

Ensjø aktuell informasjon har flere ganger og senest i april i år skrevet om prosjektet der man på et tidspunkt vurderte å plassere et 16 etasjers høyhus blant 4 etasjers lavblokker i Grenseveien 51. Etter flere runder med saksbehandling, landet utbygger på at man ville jobbe videre med 12 etasjer.

I mars var dette prosjektet inne på prosjektavklaring der forslagsstiller og Plan og bygningsetaten (PBE) går igjennom saken og informerer hverandre om hvor saken står. I april ble referatet fra møtet blitt publisert. I prosjektavklaringen var oppsummeringen fra PBE omtrent slik: Planområdet er klemt inn mellom en homogen eksisterende lamellbebyggelse, og ligger i et sammenhengende areal med boligbebyggelse fra 50-60-tallet i tre/fire etasjer med tilhørende grøntarealer.

Planforslaget ligger på nordsiden av Hovinveien, rett utenfor Planleggingsprogrammet for Ensjø, ”Ensjøplanen”. Ensjøplanen legger opp til et urbant tyngdepunkt langs Gladengveien. Planområdet ligger i utkanten av det som skal bli en bymessig fortetting på Ensjø, og Plan- og bygningsetaten ser ingen argumenter for at det skal bygges et signalbygg som inneholder boliger på denne tomten. Videre anførte man at planområdet ikke tåler en så høy utnyttelse som forslaget legger opp til. Høydene bør reduseres i henhold til eksisterende bebyggelse. Det ble også sagt at planforslaget må forholde seg til eksisterende bebyggelse på en måte som styrker områdets kvaliteter, og ikke føre til en utilsiktet transformasjon av en homogent og velfungerende boligområde.

Plan- og bygningsetaten kunne derfor ikke anbefale planforslaget slik det da forelå. Det anbefales at forslaget omarbeides før planforslag innsendes.

Nå har prosjektet gått nye runder og er lagt ut på offentlig ettersyn og da har man krympet prosjektet ned til 6 og 8 etasjer. Nå er det opptil naboer og andre interesserte å sende inn kommenterer og bemerkninger på forslaget.

Forslag til detaljregulering av Grenseveien 51 ble mandag 2.12.2013. lagt ut til offentlig ettersyn. Boligblokk på 6-8. etasjer med ca. 19 leiligheter har frist for innspill og bemerkninger den 20. januar 2014.

 

Les utlysningen på PBE sine sider:

Les saksfremstillingen i saksinnsyn:

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon