Strategiskplan for Hovinbyen påvirker Ensjø området – Litt om Kollektivtrafikk

kollektivtrafikk i Hovinbyen  Hovinbyen trikk og grønt

Jeg har lest meg litt opp på Strategiskplan for den fremtidige Hovinbyen og hvordan denne påvirker Ensjø området og oss som bor her. Ensjø er bare en liten del av den fremtidige Hovinbyen.  Planen ligger nå ute til offentlighøring og alle som ønsker kan komme med innspill og kommentarer på den. Planområdet for Hovinbyen er på ca 1100 hektar som tilsvarer størrelsen på indre by innenfor Ring 2. Planen er på over 140 sider og har mange vedlegg. Det er imidlertid interessant lesning. I dette innlegget skal jeg belyse en av sidene i saken som gjelder kollektivtrafikk og Ensjø.

Først litt om bakgrunn for hele planen

Strategisk plan for Hovinbyen skal gi rammer for utvikling av Hovinbyområdet de neste tiårene. Det presenterer et overordnet byplangrep for videre utvikling, samt strategier og tiltak for å omdanne de tunge lager og industriområdene til en del av det indre Oslo. Planen gir også rammer for ombygging og bruk av transportinfrastrukturen for å redusere barrierer og miljøulemper. Oppgavene med å omforme byområdet er omfattende, og både stat, kommune og grunneiere vil være ansvarlig for at området fremover omformes i tråd med planens intensjoner.

Plan- og bygningsetaten ser behovet for å utarbeide en overordnet strategisk plan for utvikling av Hovinbyen for å se delområder i sammenheng og håndtere overordnede utfordringer i området slik at Hovinbyen blir et attraktivt sted å bo, arbeide og oppholde seg i. Den strategiske planen skal danne grunnlag for å skape løsninger som er i tråd med kommuneplanens målsetninger for området og nasjonale føringer for klimavennlig byutvikling. Kommuneplanens avgrensning av Hovinbyen er lagt til grunn for arbeidet med den strategiske planen. Planområdet for Hovinbyen er på ca 1100 hektar som tilsvarer størrelsen på indre by innenfor Ring2. Nærheten til indre by gjør at Hovinbyen vil bli en forlengelse av den tette byen.

Når det gjelder kollektivtrafikk så sier planen at Hovinbyen i dag har god kollektivdekning inn mot sentrum og til Groruddalen med T-bane og jernbane. Men det er i dag vanskelig å reise med kollektivtransport på tvers av Hovinbyen. Det fører til dårlig sammenkobling av delområder og lave kollektivandeler på en del reiserelasjoner.  Kollektivstasjonene er flere steder vanskelig tilgjengelig for gående og syklende.

Det er skissert flere mål i planen og i mål 3 skriver man om kollektivtrafikk: Mål 3: Gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på Hovinbyen og det uttales at Hovinbyen skal ha et kapasitetssterkt og tilgjengelig kollektivtransportnett som knytter sammen byområdene og Hovinbyen til resten av Oslo

Prioritering av gange, sykkel og kollektiv Gatenettet i Hovinbyen foreslås strukturert slik at det først og fremst legger til rette for fotgjengere, dernest syklister, så for kollektivtrafikk i og gjennom Hovinbyen (buss og trikk), samtidig som det ikke skal legge til rette for økt privatbiltrafikk dettet skal skje gjennom fysiske tiltak (innsnevringer, gjennomkjøringsforbud), restriktiv parkeringspolitikk og økonomiske virkemidler. Det bør vurderes bilfrie områder (gågater) i knutepunktene.

Kollektivsatsing som kommer innom Ensjøområdet

Kollektivsatsingen som kommer til å påvirke oss på Ensjø er aksen mellom Carl Berner og Bryn langs Grenseveien og Østensjøveien. Aksen kan ses på som en alternativ ringvei mellom ring 2 og ring 3.

Aksens karakter er stedvis bratt, spesielt fra Carl Berners plass, forbi Ola Narr og Keyserløkka og småhusområdet på Hasle. Deretter svinger aksen seg over flata mellom Økernveien og E6 og passerer Ensjø og Valle Hovin. En 115 meter lang bro fra 1968 over E6 forbinder Grenseveien og Østensjøveien over Helsfyr T-banestasjon. Fra Helsfyr går aksen i Østensjøveien forbi Østre gravlund mot Bryn knutepunkt med jernbanestasjon, bussterminal og t-banestopp. Å sikre et bymessig gateløp langs hele aksen vil være med og definere Hovinbyen som en utvidelse av indre by.

Etablering av trikk vil være et viktig tiltak for å styrke kollektivtilkobling østover ut fra dagens sentrum. Det vil bli teknisk utfordrende å få trikken opp det første strekket fra Carl Berner, men dette er løsbart. Aksen skal bli en trikketrasé og den forbinder fire T-banestasjoner, en bussterminal og togstasjon. Slik blir aksen en viktig kobling mot andre kollektivmidler, tog og buss videre ut i byen. Hasle Torg, Teglverket skole, Tiedemannsparken, Ensjø, Valle Hovin, Fyrstikktorget, Helsfyr, Østre gravlund og Bryn er alle områder med viktige funksjoner. Valle Hovin blir et sentralt sted i Hovinbyen, og aksen ligger nært opptil og blir en viktig innfartsåre til den store parken. Når det kommer ny fotballstadion på Valle Hovin, vil trikken bli et viktig transportmiddel.

En ny trikkelinje på Ring 2 mellom Majorstuen og Bryn via Carl Berners plass og Helsfyr. Dette gir mer kapasitet og en sterk kollektivforbindelse på tvers av indre by. Dette kan man lese om på side 76 og 77 i dokumentet

For deg som er litt men enn middels interessert, så anbefales å lese hele planen eller i hvert fall de delene som man selv synes er interessante.

Lese planen klikk her 

Les tidligere sak om Hovinbyen på Ensjø Aktuell Informasjon

hovinbyen oversikt 1