Tøyentaket er navnet på Neptuns Properties sitt nye boligprosjekt på Ensjø – kommer for salg i høst

  

Ensjø Aktuell Informasjon skrev i 10. og 14. juli om dette prosjektet. Da gjaldt det rivning av bygget i Ensjøveien 4 og det gjaldt at man slapp å bygge barnehage på eiendommen. Eiendommen ble regulert til boligformål 19.juni 2019.

Neptun Properties fremmet tidlig i juli søknad om rammetillatelse til å oppføre boliger på Ensjøveien 4, men har søkt dispensasjon om å slippe å bygge den regulerte barnehagen (les mer i egen sak). Neptun Properties har gitt prosjektet i Ensjøveien 4, navnet Tøyentaket. Det planlegges et boligprosjekt bestående av 90 leiligheter. De skriver på sine hjemmesider at man forventer salgsstart er høsten 2020.

I rammesøknaden kan man lese at prosjektet er delt i 2 bygg med felles parkeringskjeller. De to volumene er vinkelformet, og vendt mot hverandre slik at det dannes en trapesformet struktur med et avskjermet uterom imellom byggene. Bygget mot sydøst har fått betegnelsen bygg B, Bygg mot nordvest er fått betegnelsen bygg A.

Bygg A grenser mot Gjøvikbanen i vest, og eksisterende bebyggelse i nord. Bygget er 6 etasjer høyt, med felles takterrasse i plan 7 og 6. Bygget ligger i sin helhet plassert over underjordisk parkeringsanlegg. Nederste etasje er ensidig, og ligger delvis under terreng mot nord og øst. Bygget er 3946 m² BRA, og inneholder 53 leiligheter.

Bygg B grenser mot Ensjøveien, mot vest og gang/sykkelvei mot øst. Bygget er 5 etasjer høyt, med felles takterrasse i plan 6. Bygget er på 3164 m² BRA, og inneholder 37 leiligheter og 3 næringsarealer. Næringsarealer er plassert i nederste etasje, og ligger i front av parkeringskjeller. I denne etasjen ligger også adkomst til parkeringsanlegg. Næringsareal trappes på nivå med fortau, og det etableres en uteplass for å tilrettelegge for utadrettet virksomhet. Adkomst til parkering ligger med slakt fall ut mot Ensjøveien. Øvrige etasjer benyttes til boligformål.

Parkeringskjelleren er 2226 m² stor (BRA, ikke tellende i tråd med §1.1). Kjelleren har 30 parkeringsplasser, 28 til bolig, og 2 til næring. Av disse er 2 p-plasser tilpasset handicappede. Det tilrettelegges for el-billading til alle parkeringsplasser. Øvrige arealer benyttes til sykkelparkering, tekniske rom, sportsboder og et sykkelverksted.

Fasader er brutt opp i varierte volumer og er av størrelsesorden i tråd med regulerte planer. Byggenes fasader har variert materialbruk. Bygg A planlegges med lys platekledning med innslag av gylne plater i felter rundt vinduer. Bygg B planlegges med mørk platekledning med innslag av gylne plater i felter rundt vinduer. For næringsarealer langs Ensjøveien planlegges en kombinasjon av mørke plater og tørrmurt skifer. Næringslokaler har en åpen karakter med utstrakt bruk av glass. Rekkverk planlegges i glass. Balkongrekkverkene bekles med bånd av platekledning i nedre del. Båndet ligger langs balkongforkant i flukt med over og underkant av tilstøtende vinduer.

Saken er ikke tatt opp til behandling enda grunnet ferien, men Neptun Properties har startet markedsføringen av prosjektet i nettsider og facebook. Så engang i høst kan du kjøpe leilighet i dette prosjektet.

 

Se prosjektet på nettsiden til Neptun Properties

Les søknaden om rammetillatelse

Les mer om reguleringsvedtaket fra 19.juni 2019

Les tidligere sak om dette prosjektet Riving

Les tidligere sak om dette prosjektet Barnehage