Strategisk plan for Hovinbyen påvirker Ensjø – Litt om grønne områder

Hovinbyen grønne områder Valle Hovin Hovinbyen grønne områder

Når det gjelder grønne områder, parker, grøntdrag og slike ting på Ensjø, så følger planen for Hovinbyen allerede det som egentlig ligger i planene for Ensjøbyen og for veiledende plan for det offentlige rom på Ensjø. Men det er noen nye ting og flere ting som er positive for Ensjø sine innbyggere.

Turvei d2 ligger inne som en viktig grønn åre igjennom hele området og videre ned til sentrum. Det endres ikke på noen av de planlagte parkene, torgene eller grøntdragene på Ensjø som ligger der fra tidligere. Hovinbekken er også med og gis mye oppmerksomhet i gjennom hele området.

Det er imidlertid et nytt parkdrag/turvei eller grønn strekning som fremstår som ny for Ensjø. Det er tegnet inn en ny grønn forbindelse fra Valle Hovin området ned til Jordal idrettsanlegg som går igjennom Helsfyr passerer over Malerhaugen via lekeplassen og den ser ut til å gå i gjennom Malerhaugparken og videre ned til Jordal området. Se bilde nederst i saken der strekningen er markert med en rød ring.

Denne er ikke beskrevet mye, men den er grovt tegnet inn. Det står i dokumentet at eksisterende og nye parker skal bindes sammen gjennom et sammenhengende blågrønt nettverk som kobler Hovinbyen sammen med resten av byen.  Så dette kan være et slikt forsøk.

Valle Hovin et viktig område 

Hvis vi ser litt større på planen og på viktige ting for Ensjø, så kan man se at Valle Hovin får en sentral plass som en viktig og stort grønt område/ park. Det skrives at Valle Hovin er det viktigste grønne tyngdepunktet i Hovinbyen. Det er det største sammenhengende grøntarealet og har også viktighet for Oslo gjennom idrettsarealer og Oslos største konsertarena.

Valle Hovin området har vært under utbyggingspress og tapet av grønne områder/friområder i gjennom nedbygging av områdene rett ved Valle Hovin og riving av gamle Hovin skole samt fortetting av områdene rett ved Grenseveien, som man tidligere ikke fant erstatningsarealer for når den sørlige delen av Valle Hovin ble regulert til idrettsanlegg og bymessig bebyggelse i 2014. Igjennom denne nye planen finner man nå nye parkarealer inn mot Valle Hovin områder fra nord.

Når Hovinbyen fortettes og det blir flere beboere i området, vil det være et økt behov for grønt og rekreasjonsareal. Ikke bare må det eksisterende friarealet oppgraderes, men det må avsettes mer areal. Valle Hovin har utviklingsområder på tre sider, mot Hasle, Ulven og det allerede regulerte arealet ved Helsfyr/E6. Noe av transformasjon området må avsettes til park. Øst for Valle Hovin skal det etableres en ny park som del av den grønne ringen med en parkbro over Ring 3 som knytter grøntområdene sammen.

Valle Hovin er en sentral del av den grønne ringen. I tillegg er det flere T-banestasjoner, Hasle, Helsfyr og Økern, som ligger i gangavstand til Valle Hovin. I videre planlegging må det sikres god tilgjengelighet til parken. Innfallsporter til parken fra T-banestasjonene og den nye trikken i Grenseveien må forsterkes så Valle Hovin blir det samlingsstedet for alle som det har potensial til.

Det kan dermed se ut til at Ensjø området og Hovinbyen endelig kan bli sikret et stort og grønt område som i fremtiden ikke skal bygges ned.

Planen for Hovin byen er ute på høring og det er veldig viktig at sameier, borettslag og enkelt personer på Ensjø sender inn svar på denne høringen som sikrer at de grønne områdene fortsatt er der da planen skal til politisk behandling. Høringsfristen er 21 mars 2016

For deg som er litt men enn middels interessert, så anbefales å lese hele planen eller i hvert fall de delene som man selv synes er interessante.

Lese planen klikk her 

Les om Hovinbyen hos byplan

Les om Hovinbyen og Kollektivtrafikk som påvirker Ensjø

Les tidligere sak om Hovinbyen på Ensjø Aktuell Informasjon

Hovinbyen grønne områder med nye grønn akse over Malerhaugen