Skanska selger leilighet i 16 etasje på Ensjø, men bystyret i Oslo har vedtatt at man kan bygge 14 etasjer.

ensjø torg - Copy Ensjø torg med koter

 

Hvordan henger dette sammen tenker du sikkert nå, ja det kan man lure på. La oss gå litt tilbake i tid, for i september 2015 vedtok bystyre i Oslo følgende vedtak: Sitat «Etter dette er bystyrets vedtak: 1. Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-17 endring av kommuneplanens arealdel til formål i reguleringsbestemmelser for Ensjø – «Tyngdepunktet», alternativ 5, og plankart merket OP1-200507086-5, datert 25.07.2013, revidert 14.10.2014 og 09.06.2015.  2.Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for Ensjø – «Tyngdepunktet», alternativ 5, som reguleres til» sitat slutt (+ en oppramsing av flere spesifikasjoner…. se hele vedtaket i lenke under)

Skanska som forslagstiller foreslo i verbal vedtaket i saksfremstillingen at politikerne skulle vedta alternativ 2 og Plan og bygningsetaten foreslo alternativ 5, som lyder: Sitat «Alternativ 5 Plan- og bygningsetatens alternativ 5 skiller seg fra alternativ 2 på følgende punkter: · Høyde på høyhus i felt S1, der alternativ 2 foreslår høyde 58 meter og 17 etasjer, foreslår alternativ 5: 48 meter og 14 etasjer.» sitat slutt

Og som man kan lese i toppen av saken så vedtok bystyret at man skulle velge alternativ 5 som dermed betyr å bygge 48 meter og 14 etasjer. Hvordan kan da Skanska bygge og selge 16 etasjer med takterrasse i 17 etasje?

Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har lest dokumenter og tatt telefoner for å sjekke om noen i etterkant har endret vedtaket som står i saksfremstillingen. Men nei bystyrevedtaket sier at det var alternativ 5 med 48 meter og 14 etasjer som ble vedtatt.

Hva kan da skje på veien fra bystyrevedtaket i september 2015 til påsken 2017 når Skanska legger ut en leilighet i 16 etasje for salg?

Da må vi kikke i andre dokumenter hos plan og bygningsetaten. Når Skanska i april 2016 søker om rammetillatelse, så får saken følgende overskrift hos plan og bygningsetaten Sitat «Ensjø tyngdepunkt felt S1 – Oppføring av langblokk i 7 + én inntrukket etasje og høyblokk i 17 etasjer» sitat slutt.  29.april 2016 i dokumentinnsyn hos PBE i dokument 12 skriver 4B arkitekter på vegne av Skanska i redegjørelsen at høyhuset er på 14 etasjer.

Men i et senere dokument (dokument 15 – redegjørelse om forholdet til regulering) kan man lese sitat «3.1.3 høyder Tiltaket er prosjektert med maksimale gesimshøyder som angitt på kart» sitat slutt. Det er nok her vi opplever at bygget plutselig kunne bli høyere. Det viktige ordet er maksimale gesimshøyder på kart.

I regulerings dokumentet som er vedtatt er teksten slik sitat «Tillatt maksimale gesimshøyder er vist med koteangivelser på plankartet. · Innenfor de øverste 4,0 m tillates kun takoppbygg for heis og trapp og for tekniske installasjoner, samt nødvendig skjerming for takterrasse. Takoppbygg for heis og trapp tillates inntil 4,0 meter, og takoppbygg for tekniske installasjon tillates inntil 2,5 meter. Takoppbygg for heis og trapp tillates inntil 25 m2 BRA. Tekniske rom og installasjoner kan utgjøre inntil 10% BRA av underliggende takflate» sitat slutt

I reguleringskartet er vedtaket at kote 108,4 er angitt som max gesimshøyde høyde. I rammesøknaden har Skanska oppgitt 108,75 som max gesimshøyde på taket av trappehuset i 17 etasje. Det er rimelig innenfor det reguleringen sier i kotehøyde.

Men da må vi stoppe opp og tenke hvordan kan man få 17 etasjer inn i noe som er vedtatt som 14 etasjer?

Da må vi kikke på høydene. La oss ta et regnestykke. Vi bruker Skanska sin max gesimshøyde fra rammesøknaden 108,75 så tar vi politikernes vedtak om 48 meter høyt bygg og trekker dette fra. Da får vi en sum som er 60,75. Dette bør dermed være bakken, men det er ikke bakken for jeg har sjekket med plan og bygningsetatens sitt kundesenter. På kart så opplyses det at bakken utenfor dette bygget er på kote 55,5 (fotgjengerfelt i Ensjøveien). Det er dermed en forskjell på 5,25 meter fra Skanska sin bakken til den faktiske bakken. Hvor Skanska og Plan og bygningsetaten har funnet sitt målepunkt vet jeg ikke, men en feil på 5,25 meter er ganske mye feil.

Når vi i tillegg ser på tegningen fra rammesøknaden der Skanska oppgir at etasjehøydene er 2,85 så kan vi enkelt regne oss fram til at man nesten får inn 2 etasjer (5,70) på denne forskjellen. Når vi tar 5,25 og legger på de 0,35 meter som Skanska har overskredet på toppen så får vi 5,60, så er det plass til to etasjer. Nesten uten å ha overskredet den vedtatte reguleringshøyden.

Men bygget er dermed ikke lengre 48 meter høyt slik politikerne har vedtatt. Nå er det 53,25 meter høyt, men innenfor kotehøyden angitt som max gesimshøyde som er vedtatt på reguleringskartet. Hva har skjedd(?) har politikerne vedtatt feil høyde eller har man fått oppgitt feil max gesimshøyde i reguleringskartet?

Jeg tviler på at noen av politikerne i rådhuset kikket veldig nøye på noen av reguleringskartene og har sett nøye på kotehøydene, for når plan og bygningsetaten skriver 48 meter og 14 etasjer så stoler man nok som politiker på at fagmyndigheten har kontroll på dette. Når politikerne vedtar dette, så tenker de ikke på at kotehøydene kan gi utbygger muligheter til å bygge mye høyere enn det man vedtar.

Jeg tenker også på alle de borettslag, sameier og naboer som har forholdt seg til teksten som er skrevet som har lagt dette som grunnlag for innspill og kommentarer i høringer. Når høringsdokumentene er feil og deler av disse faktisk viser noe annet enn det som er skrevet så kan man ikke forvente at «mannen i gata» kan finne ut av det.

For politikerne hadde to valg på bystyremøtet i september 2015. Det ene var alternativ 2 som var utbyggernes forslag på alternativ 2 der man foreslo høyder på 58 meter og 17 etasjer og det andre var alternativ 5 som var plan og bygningsetatens forslag som 48 meter og 14 etasjer.

Så når byrådet skriver sitat «Når det gjelder høyder slutter imidlertid byrådet seg til Plan- og bygningsetaten vurdering om at man i dette området kan gå noe høyere enn Høyhusstrategien tilsier, og vil derfor i likhet med Plan- og bygningsetaten anbefale alternativ 5.» sitat slutt. Så forventer nok ikke byrådet og politikerne at forslaget i virkeligheten vil gi et bygg på 17 etasjer i stedet for det de politisk vedtar på møtet som er på 14 etasjer.

Så kan man spørre seg om dette er en feil, en glipp eller en bevist omgåelse av bystyrevedtaket. Har politikerne vedtatt noe de ikke mener, har PBE bommet på kotehøydene. Hvorfor har ikke fylkesmannen påpekt dette når saken ble innklaget dit. Her kan det komme flere spørsmål enn svar.

NÅ gjenstår det om noen ansvarlige myndigheter eller politikere vil gripe fatt i denne saken? Vedtaket er åpenbart verbalt annerledes enn det utbygger forholder seg til. Det er nå kanskje noen som ønsker å sende Plan og bygningsetaten noen spørsmål. Eller kanskje noen bør ta kontakt med politikere på Rådhuset?

Til de som eventuelt mener at dette ikke betyr noe, så skal man vite at tvers over veien for dette høyhuset planlegges et nytt høyhus og den utbyggeren bruker dette prosjektet som målestokk. Så konsekvensen av en feil kan bli flere og større feil.

Som Ensjøborger er jeg forundret over at noe slik i det hele tatt kunne skje, jeg må kunne stole på at et politisk vedtak som sier 48 meter høyt og 14 etasjer faktisk er vedtaket og ikke at det er 17 etasjer og 53,25 meter høyt.

 

Les saksfremstilling som ble lagt fram for politikerne i møte 23. september 2015.

Les vedtaket fra møtet

Les sak i Aftenposten om vedtaket

ensjø torg Ensjø torg høyhus reguleringskart