Skanska har søkt om rammetillatelse for bygging av nytt høyhus på Ensjø!

 

Skanska har i starten på februar søkt om rammetillatelse for oppføring av bygninger mellom T-banen og Gjøvikbanen på Ensjø! Søknaden er i tråd med tidligere vedtatte reguleringsplan vedtatt i september 2015. Med det lille unntaket at man nå velger å bygge et nytt høyhus! Dette er det Skanska selv omtaler som utbyggingstrinn 6 og 7 av Tyngdepunktet/Ensjø Torg. Skanska har også sendt ut nabovarsel om dette til de berørte.

I dokumentene som ligger i saken kan man lese

«Vi ønsker å oppføre ei boligblokk med en grunnflate på 2200 kvm. Blokka vil ha varierende etasjehøyder på 3, 6, 8 og 13 etasjer, og gesimshøydene vil derfor variere fra 11,1 til 44,1 meter (fra gjennomsnittlig planert terrengnivå). Bygningen holder seg innenfor høydekravet i reguleringsplanen og byggegrenser generelt, bortsett fra ved to mindre strekk hvor vi vil søke om dispensasjon fra byggegrenser.»

Det er prosjektert 161 leiligheter som varierer fra 39 til 124 kvm samt at det etableres et sykkelverksted og stort fellesrom til bruk for beboerne. Det er ikke bilparkering på tomta, kun brannoppstillingsplass og gjestesykkelplasser ute. Sykkelparkering for beboerne er inne i bygget.

Blokka har flate tak med terrasser for beboerne. Taklandskapet vil være grønt og en del av arkitekturen. Høydene på blokka stiger med terrenget fra sør til nord, likt som bebyggelsen på Kampensiden. Blokka ligger i en brytning mellom Kampen og Ensjø og vil i sin form binde seg til Ensjø og den nyere bebyggelsen, mens i farger og palett binde seg til Kampen. Huset skal kles med stående sinuskorrugerte plater i kobberfarger som spiller på teglfargene på murgårdene. Vinduer og andre bygningselementer vil bli gitt farge, slik som det også er typisk på de eldre murgårdene.

Det etableres fem innganger til blokka; to fra Kampenpassasjen, en inne fra gårdsrommet og en fra gangveien i nord samt en sykkelinngang nede fra t-baneplattformen. Det vil være en gjennomgang på bakkeplan fra Kampenpassasjen og inn i gårdsrommet. Gårdsrommet ligger langsmed gatetunet (SG1) og jernbanelinja og vil ha en åpen karakter med plen, trær og sitteplasser.»

Skanska søker i hovedsak om 5 dispensasjoner fra vedtatt reguleringsplan. De flest av disse ser greie ut for en person som ikke har fullstendig innsikt i planene. Det kan se ut som om man forsøker seg på en dispensasjon som vil gi 10% høyere utnyttelse av eiendommen enn det som er vedtatt.

Da skal man kjenne til at hele reguleringsplanen for «tyngdepunktet» er vedtatt med meget høy utnyttelse og her skal man øke utnyttelsen ytterligere. Dette i kombinasjon med at man samtidig søker om at uteopphold arealene ikke får den ønskede størrelsen. Totalt blir det ikke mindre utearealer, men hvert areal blir oppsplittet og mindre og derav sannsynligvis ikke så attraktive å benytte. Dette håper jeg Plan og bygningsetaten kikker nøye på før man gir tillatelsen.

Ensjø aktuell informasjon mener også at man her må følge litt med spesielt på siden som vender mot Gjøvikbanen. Man må forsikre seg om at en fremtidig Ensjø stasjon på Gjøvikbanen som er regulert inn her, ikke forkludres av byggingen på denne eiendommen.

Det kan også se ut som området får et nytt høyhus! Skanska skriver selv i dokumentet at det på det høyeste blir 44,1 meter høyt «gesimshøydene vil derfor variere fra 11,1 til 44,1 meter (fra gjennomsnittlig planert terrengnivå).» Jeg mener man tidligere har operert med at dette bygget skulle være 12 etasjer og under 42 meter høyt og at det da (i reguleringssaken) ikke ble definert som høyhus. Når det nå omtales som 13 etasjer og 44,1 meter, så må det defineres som det tredje høyhuset på tyngdepunktet. Det var nok ikke intensjonen i reguleringen fra september 2015.

Det er vel krav om at man skal konsekvensutrede høyhus og at man ved reguleringen også skal framlegge flere alternativer på høydene. Det ble gjort med høyhuset i Ensjøveien/Rolf hofmosgate (S1) og det ble gjort med høyhuset på Ensjøveien 17 (K1). Det ble ikke, så langt jeg er kjent med, gjort på felt B2 der dette huset skal bygges.

Men det kan vel hende at ingen bryr seg om det lengre!

 

Les dokumentet som beskriver hvilke dispensasjoner Skanska søker om

Les brevet som er sendt som nabovarsel

Les tidligere sak om reguleringen av Tyngdepunktet