Reguleringsplanen for Ensjøveien 34 på Ensjø er vedtatt i Bystyret 15.mai – Det betyr også at Malerhaugparken er nærmere ferdigstillelse

  

Da har saken om Ensjøveien 34 nettopp vært behandlet i bystyret. Innstillingen i dokumentene er at byrådet støtter Plan og bygningsetaten sitt alternative forslag.

I saken kan man lese i sammendraget «Forslagsstiller Neptune Properties AS foreslår å omregulere Ensjøveien 34, slik at det tilrettelegges for etablering av to boligblokker på 4-6 etasjer langs Ensjøveien, Langengen og Malerhaugveien. Foreslått maksimum BRA er 6 500 m2 , som tilsvarer ca. 76 boenheter (alternativ 1).

Plan- og bygningsetaten mener foreslått bebyggelse lengst øst i Langengen blir for dominerende, og at den ikke er i tråd med overordnete føringer for Ensjø. Plan- og bygningsetaten fremmer derfor et eget alternativ (alternativ 2) som legger til rette for bebyggelse som i større grad tar hensyn til eksisterende høyder i området og gir bedre overgang til eksisterende boligbebyggelse mot nord og øst. I alternativ 2 er høyden på østre boligbygg langs Langengen redusert fra 6- og 5 etasjer til 5- og 4 etasjer.

Plan- og bygningsetatens alternativ 2 er i tråd med overordnede føringer for Ensjø, herunder planleggingsprogrammet for Ensjø når det gjelder høyder og utnyttelse. Alternativ 2 legger til rette for ca. 73 boenheter.

Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 2. Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens anbefaling.»

I dag er reguleringen av eiendommen Ensjøveien 34 vedtatt i Bystyret i tråd med Plan- og bygningsetatens anbefaling.

Dette vedtaket betyr også at Malerhaugparken er nærmere realisering. Parken skal ligge mellom Ensjøveien 34 og Malerhaugveien 2. Malerhaugparken ble vedtatt i bystyret 6.mars 2013. Parken ligger syd i Ensjøbyen ved Malerhaugen gård. Parken skal få en størrelse på 1618 kvm. Parken får en lengde på 85 meter og en turvei som er universelt utformet. 900 kvadratmeter av parken er ikke ferdig opparbeidet grunnet manglende utbygging av boligprosjektet på Ensjøveien 34, men nå når dette er vedtatt så kommer parken. De resterende 600 kvadratmeterne er delvis opparbeidet som plen eller viltvoksende grøntområde, men i øyeblikket ser deler av parken ut som om det tilhører hagene til de boligene som ligger direkte inntil den ene tredjedelen som er opparbeidet.

Dagens vedtak er et vedtak som er i ånden til Ensjøbyen sitt slagord «fra bilby til boligby»

Les tidligere sak om Ensjøveien 34

Les tidligere sak om Malerhaugparken