Planprogram med veiledende plan for offentlig rom – Hasle – Valle Hovin er ute på høring! Det skal bygges 480.000 kvadratmeter bolig og næring i nabolaget til Ensjø

Planprogram for Hasle Planprogram for Hasle alternativ 1

Ensjø Aktuell Informasjon skrev om oppstarten av planprogrammet i september 2016 og nå i desember 2017 er det lagt ut på offentlighøring (lagt ut 18.sesember). Fristen for å komme med innspill er satt til 12.februar 2018.

I 2016 skrev jeg at planprogrammet skal legge til rette for en helhetlig, bymessig utvikling av Hasle. Valle Hovin ønskes videreutviklet som idretts- og rekreasjonsareal med økt tilgjengelighet og mulig utvikling av flere rekreative funksjoner. Planprogrammet skal vise og beskrive forslag til fremtidig utvikling for området blant annet med hensyn til offentlige rom (f. eks gater og torg), arealbruk, uteoppholdsareal og tomteutnyttelse. Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) skal konkretisere hvilke kvaliteter som skal legges til grunn for fremtidig utforming av de offentlige rom på Hasle og Valle Hovin.

Nå er planprogrammet et faktum og nå skriver man at Hasle er et av byområdene med et byutviklingspotensiale. Det ligger sentralt plassert mellom Økern og Tøyen. Området ligger inntil flere byutviklingsområder, Løren, Ensjø, Ulven og Haraldrud, som allerede er under utvikling fra nærings- og lagerområder til bymessige boligområder. Det er flere større infrastruktur barrierer og terrengutfordringer, og en byutvikling her som håndterer barrierene vil bidra til å knytte delområdene i Hovinbyen bedre sammen.

Det er mye og lese og en god del å sette seg inn i men er du opptatt av nærmiljøet og hvordan dette skal utvikle seg i de neste 20 årene så er dette et viktig dokument å lese. Det meste av premisser for utvikling av dette området blir bestemt i dette dokumentet. Her snakkes det om de grønne områdene, veiene, kollektivtrafikken, turstier og gangveier. Det snakkes også om boligutvikling og næringsutvikling.  Det er viktig å kjenne til at dette planprogrammet er en del av det som heter strategisk plan for Hovinbyen og det kan være verdt tiden å lese litt om Hovinbyplanen også.

På slutten av dokumentet kommer PBE opp med 2 alternativer som begge tenker å utvikle 480.000 kvadratmeter bolig eller næring på området. Alternativ 1 har fokus på boliger og alternativ 2 har fokus må næring.

Jeg anbefaler spesielt å lese kapitel 2.7 der man snakker om høyder og utnyttelse av eiendommene. Det er beskrevet høyder fra 4 etasjer noen få steder men for det meste 6 til 14 etasjer og minst to steder det det aksepteres høyhus over 42 meters høyde (Hasle t-bane og rett ved Økern senter). Det er også lagt opp til total utnyttelse fra 200 til 700 prosent i området.

Det er også skrevet inn følgende «Anbefalt %BRA som vist i illustrasjonen til venstre (side 48) er beregnet med utgangspunkt i netto tomt; tomtearealet som gjenstår etter at areal til gater og veier samt torg og møteplasser er trukket fra. PBE referer til nettoarealet til tomten som feltets areal. I beregningen er areal under bakken ikke regnet med. Krav til arkitektonisk kvalitet, uteoppholdsareal, byggehøyder og torg og møteplasser er forutsetninger som må oppfylles for å kunne oppnå foreslått utnyttelse.»

Noe lignende hadde man også lagt inn i planen for Ensjø planen men det har ikke blitt fulgt så dette må man ha et spesielt øye for når man mener noe om dette dokumentet. Utbyggere har en egen evne til å prøve å utnytte huller i planen og politiske konjunkturer til å utvide mulighetene. For dem er det kun penger som kommer først og da er det høyde og utnyttelse som gjelder. Deretter kommer bomiljø, arkitektur og grønne områder.

Jeg har ikke lest dokumentet og alle vedleggene grundig og ordentlig, men jeg skal gjøre dette og jeg anbefaler alle andre med litt interesse eller bekymring for utviklingen i området å lese hele dokumentet og vedleggene.

PBE skriver i kapitel 3 Som en del av planprogrammet ønsker Plan- og bygningsetaten (PBE) å høre to planalternativer i tillegg til dagens situasjon (0-alternativet). Etter offentlig ettersyn, og på bakgrunn av innspill innkommet i høringsperioden, vil PBE gå videre med ett alternativ. De planfaglige anbefalingene i kapittel 2 vil da bli justert noe og tilpasses valgt alternativ.

ALTERNATIV 1 – Boligutvikling prioriteres Nye boliger prioriteres, for i størst mulig grad å følge opp behovet for flere boliger i Oslo. Andre formål foreslås der det ikke er mulig med boliger pga. støy, luft eller andre forhold. • Det åpnes for boliger på sørsiden av Ring 3 • ca. 480 000 BRA totalt • ca. 60 % bolig av total BRA • Gir ca. 3 400 boliger (inkl. 190 eksisterende boliger)

ALTERNATIV 2 – Næringsliv integrert i en tett, flerfunksjonell by Prinsippene fra Strategisk plan for Hovinbyen følges opp. Målet er å oppnå en blanding av funksjoner og tilrettelegge for at deler av eksisterende næring og industri kan integreres i ny byutvikling. • ca. 480 000 BRA totalt • ca. 37 % bolig av total BRA • ca. 2 300 boliger (inkl. 190 eksisterende boliger)

Så bor du på Hasle torg, Keyserløkka, Lille Tøyen hageby, Hovin og Lilleberg borettslag, Hovinbekken 1 og 2 eller på Frydenberg eller Hasle/Løren eller et annet sted i nærheten så er det kjempeviktig å komme med innspill og delta i denne høringen, for det som tilslutt vedtas vil bli gjennomført i de neste 20 årene. Det er derfor viktig å komme med konstruktive og gode forslag og argumenter slik at vi kan være med å skape en god prosess med utvikling av et stort område som skal få et godt og trivelig bomiljø.

PS! Det vil helt sikkert i prosessen dukke opp noen utbyggere, arkitekter, høyhus entusiaster, politikere mm som vil slenge ut nimby (not in my backyard) anklager mot alle som er skeptiske eller vil begrense høyder og utnyttelse i dette området. De folka som trekker nimby kortet skal man bare se bort ifra eller overhøre. De som trekker nimby kortet har ofte ingen egne gode argumenter å komme med utover at man vil ha det høyest mulig, størst mulig eller tjene mest mulig penger.

Enkeltpersoner, borettslag, sameier, velforeninger kan komme med innspill og det er bare å sende inn smått og stort til plan og bygningsetaten. Fristen er 12.februar 2018

 

Lenke til alle høringsdokumentene

Les selve planprogrammet

Les tidligere sak om Planprogrammet