Planforslag for Ensjøveien 34 på Ensjø sendes til politisk behandling med to alternativer

Fra bilby til boligby er at slagord som benyttes ofte på Ensjø og dette aktuelle prosjektet bidrar til å oppfylle dette slagordet. Denne eiendommen drives i dag som en bruktbil eiendom og vil med denne omreguleringen bli boliger og park.

Boligprosjektet som ligger i Ensjøveien 34 er nå oversendt til politisk behandling, i oppsummeringen av dokumentet står det. «Neptune Properties AS foreslår å omregulere Ensjøveien 34 til bolig. Det legges til rette for to boligblokker på 4-6 etasjer, langs Ensjøveien, Langengen og Malerhaugveien. Foreslått maks BRA er 6500 m2 . Dette tilsvarer ca 76 boliger.

Plan- og bygningsetaten mener foreslått bebyggelse lengst øst i Langengen blir for dominerende og er ikke i tråd med overordnet føring for Ensjø og fremmer derfor eget alternativ med noe lavere høyder og utnyttelse. Etatens alternativ er i tråd med overordnet føringer for Ensjø herunder planleggingsprogrammet for Ensjø når det gjelder høyder og utnyttelse.»

Det at Plan og bygningsetaten kommer med et eget alternativ i dette prosjektet er ikke uventet. Ensjø aktuell informasjon har skrevet om prosjektet tidligere og antydet at det vil kunne komme et alternativt forslag og det har nå skjedd. Utbygger har allerede en god stund solgt leiligheter i prosjektet men har holdt den omstridte etasjen utenfor salget.

Rent konkret så betyr dette at alternativ 2 legger til rette for bebyggelse som i større grad tar hensyn til eksisterende høyder i området og gir bedre overgang til eksisterende boligbebyggelse mot nord og øst. I alternativ 2 er høyde på østre boligbygg langs Langengen redusert fra 6 og 5 til 5 og 4 etasjer.

Utbyggers forslag vil gi et prosjekt som vil ha ca 76 boliger. Forslaget medfører en utnyttelse på 6500 m², som tilsvarer en tomteutnyttelse på ca 178 % BRA. Plan og bygningsetaten sitt forslag vil gi et prosjekt som vil ha ca 73 boliger. Forslaget medfører en utnyttelse på 6105 m², som tilsvarer en tomteutnyttelse på ca 167 % BRA.

Det at prosjektet blir realisert betyr også at den tidligere Malerhaug parken kan realiseres slik den er vedtatt i tidligere regulering. Dette vil styrke og sikre Ensjø beboernes muligheter for å ha tilgang på grønne områder.

Dette prosjektet havner nå inn i bunken av saker som skal behandles av Byrådet, før man oversender saken til behandling i byutviklingskomiteen.

For de som har kommenterer og som ønsker å påvirke beslutningen i denne saken, så kan man starte å ta kontakt med politiske partier som har representanter i byutviklingskomiteen for å komme med innspill. Det er valg i 2019 og de fleste partier er klare for å snakke med velgerne før valget. Deretter så er det bare å bestille tid for deputasjon med byutviklingskomiteen på Rådhuset. Her får man gjerne 10 minutter til å komme med kommentarer og innspill.

Hvis noen skulle ønske min mening, så støtter jeg Plan og bygningsetaten sin holdning i denne saken. Dette ligger i randsonen på Ensjø og hverken Ensjøplanen eller lokasjonen forsvarer 6 etasjer her.

 

Les hele dokumentet her

Les tidligere saker om dette prosjektet

Les om reguleringen av Malerhaugen park