Plan og bygningsetaten har lagt Ferd sitt boligprosjekt i Ensjøveien 3-5 frem for Rådet for Byarkitektur.

ensjoveien-3-bilde ensjoveien-3-ill

Ensjø Aktuell informasjon har tidligere skrevet om dette prosjektet og noe av utfordringen som ligger i denne saken er høydene og utnyttelsen i prosjektet. Det er ett tilleggs moment som gjør det mer viktig at dette prosjektet lander riktig og det er at planområdet ligger på brinken før terrenget faller bratt ned mot Tøyen og sentrum. Ny bebyggelse vil derfor være svært synlig fra store deler av disse sentrumsområdene. Den gamle trafostasjonen ligger i dag som et markant landemerke nordøst for planområdet. Fjernvirkning av bebyggelsen fra sentrum øst og innvirkning på den gamle trafostasjonen som markant landemerke må derfor hensyntas.

Det er lagt fram et prosjekt med total Utnyttelse 241 %. Det legges opp til 198 boligenheter. Antatt leilighetsfordeling: 63 små (40-50 m2 BRA), 57 middels (50-80 m2 BRA) og 78 store (80 m2 og større BRA) Høydene i prosjektet er 4 til 9 etasjer.

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dermed dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Utnyttelsen og høydene er ikke innenfor hva planen sier om dette området. 9 etasjer og 241 prosent er høyt over det som er beskrevet som akseptabelt i  planprogrammet for Ensjø.

Siden jeg skrev om dette prosjektet tidligere så har det skjedd saker og ting. Ferd sitt boligprosjekt i Ensjøveien 3 til 5 har skapt noen utfordringer, faktisk så er utfordringene så store og prinsipielle at Plan og bygningsetaten har lagt saken frem for Rådet for Byarkitektur, slik at man kan få belyst saken med eksterne øyne.

Rådet for byarkitektur uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende, som byrådet og Plan- og bygningsetaten legger frem for dem. I tillegg kan rådet på eget initiativ ta opp temaer som angår byens form og utseende, og viktige enkeltsaker. Disse temaene og enkeltsakene skal være av overordnet eller prinsipiell karakter. Rådets uttalelse følger en sak frem til politisk behandling.

Rådet har i februar 2017 uttalt at man fraråder planforslaget for Ensjøveien 3 til 5, slik det foreligger. Rådet mener at hverken beliggenhet eller funksjon tilsier at det kan forsvares at VPOR for Ensjø skal kunne avvikes for denne tomta.

Det kan se ut til at Ferd i flere runder etter dette har endret på/oversendt nytt endret planforslag. Det siste ble oversendt i starten på juni.  Jeg kan umiddelbart ikke se at de har endret på høyder eller totalutnyttelse i det siste forslaget.

Nå gjenstår det at forslaget blir komplett så plan og bygningsetaten kan ferdigstille sine kommenterer og legge prosjektet ut på offentlighøring. Planen er at det skal ut på høring nå i sommer, men kanskje kommer det først etter sommeren.

Når prosjektet er ute på offentlighøring så kan alle naboer, sameier og andre komme med innspill og kommenterer til prosjektet.

 

Les referatet fra Rådet for Byarkitektur

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon om dette prosjektet.

Les sak om bilde manipulasjon i dokumenter i saken

Les mer om Rådet for byarkitektur

Ensjøveien 3 til 5 mars 2016 c Ensjøveien 3 til 5 010