Plan og bygningsetaten endrer syn på høydene i boligprosjektet Ensjølyst i Ensjøveien 34 på Ensjø

Ensjøveien 34 002 Ensjølyst

Da er det hengt opp skilt på eiendommen Ensjøveien 34 om at det kommer 73 nye leiligheter på denne tomta. Det har vært litt fram og tilbake med denne eiendommen de siste 15-20 årene, men nå har det kommet så langt at man skal bygge boliger på tomta. Det er Neptun Properties som skal bygge boligene. Boligprosjektet har fått navnet Ensjølyst!

Arbeidet med den pågående reguleringen startet i desember 2014. Den var ute på offentlig høring i mai 2016. Det var også en begrenset offentlig høring i desember 2016. Nå har arbeidet kommet så langt at prosjektet straks skal oversendes til politisk behandling.

Det kan imidlertid leses i referat fra bemerkningsmøte (mars 2017) at Plan og bygningsetaten har endret holdning til det tidligere omforente forslaget mellom PBE og utbygger.

Sitat «I etterkant av begrenset høring og på bakgrunn av føringer fra byrådet for byutvikling for oppfølging av planleggingsprogram for Ensjø ser PBE at det kan være vanskelig å gå med på noe av det som ble avtalt i det omforente forslaget. Dette gjelder høyde for Lamell i nord langs Langengen. Av hensyn til tilpasning til eksisterende bebyggelse mener PBE at det vil være nødvendig å redusere høyden på denne lamellen. PBE opprettholder de øvrige volumendringene det er blitt enighet om.» sitat slutt

Dette betyr nok at høyden på bygget som ligger i krysset Langengen/Malerhaugveien vil bli foreslått redusert med en etasje av PBE i det som oversendes til politiskbehandling. Utbygger mener det er useriøst av PBE å endre sin vurdering av det omforente forslaget. Jeg har ikke klart å lese meg til om utbygger aksepterer dette og justerer sitt forslag eller om de fremmer det opprinnelige forslaget.

Det at PBE henviser til føringer fra Byrådet kan bety at politikerne på rådhuset vil støtte PBE i denne endringen.

Prosjektet har uansett kommet så langt i prosessen at utbygger har startet å reklamere for boligene som kommer på eiendommen. Dette skjer igjennom skilt på eiendommen og det er etablert Facebook side og hjemmeside for prosjektet.

 

Se hjemmesiden til prosjektet 

Se Facebook siden  til prosjektet

Les hele referatet fra bemerkningsmøtet  

Her kan du se tidligere saker om denne eiendommen

 

Ensjøveien 34 003