Plan og bygningsetaten avslår søknad om å bygge boliger i Gladengveien på Ensjø

  

Ensjø aktuell informasjon skrev i oktober 2018 om Selmer eiendoms planer om å bygge boliger på eiendommen Gladengveien 3-7. Dette er den eiendommen der Ford på Ensjø holder til.

Siden oktober har det vært litt frem og tilbake når det gjelder byggesøknaden. Dette har ikke noe med reguleringen av eiendommen for den ble ferdig regulert under kjerneområde reguleringen hvor reguleringsplanen ble vedtatt 20.juni 2007.

Søknaden omfatter etablering av fire bygninger, over en felles parkeringskjeller. Bygningene inneholder totalt 207 leiligheter, samt forretningslokaler og barnehage i 1. etasje. Leilighetsfordelingen består av 30 % toroms – , 36 % treroms -og 34 % fireromsleiligheter.

Denne saken dreier seg kun om tillatelsen til å oppføre boliger på eiendommen i tråd med den vedtatte reguleringsplanen fra 2007 og det er her Plan og bygningsetaten ikke kan godta det fremlagte forslaget.

I avslagsbrevet kan man lese denne begrunnelsen:

«Søknaden avslås da tiltaket er i strid med plan – og bygningsloven § 29 – 2, regu leringsplan S – 4317 § 3.2 og formål felles avkjørsel, FA2, med tilhørende § 2.

Dispensasjon fra reguleringsplan S – 4317 § 3.2 og formål fellesavkjørsel, FA2, med tilhørende § 2 kan ikke gis.

Det er søkt om dispensasjon fra § 3.8 i reguleringsplanen, samt dispensasjon fra regulert gesimshøyde og regulerte byggegrenser. Etter en innledende vurdering finner Plan – og bygningsetaten at disse dispensasjon ene isolert sett vil være påregnelig. Da tiltaket avslås på bakgrunn av andre forhold, har ikke etaten realitetsbehandlet overnevnte søknader om dispensasjon.»

For å komme litt under dette byggetekniske språket så kan man si.

Utbygger ønsker innglassede balkonger i prosjektet og at disse balkongene også skal telle med i arealet som skal defineres som prosjektets totale uteareal. PBE sier «Oppsummert endrer innglassing bygningens uttrykk, da bygningen fremstår som et større volum med en mer lukket fasade, og en betydelig større grad av refleksjon og speileffekt.»

Videre fremkommer det i saken at PBE mener at det ikke er nok uteareal på eiendommen med den utnyttelsen som man legger opp til. Spesielt ikke når innglassede balkonger skal telle med i arealet

Det er planlagt en barnehage inn i prosjektet og denne skal ifølge reguleringen ha 1200 kvadratmeter med uteareal. Dette er i utgangspunktet for lite, men ble akseptert i 2007 når reguleringsplanen ble vedtatt. Nå vil utbygger bare legge inn 1037 kvadratmeter med uteareal og det mener PBE er for lite uteareal til barnehagen som skal inn i prosjektet.

Utbygger vil også at balkongene skal være større enn det reguleringsplanen sier og til dette sier PBE at ulempene ved å dispensere er at balkongene vil krage lenger ut enn reguleringsplanen tillater, og dermed fremstå som mer dominerende på fasaden. Kombinasjonen av sammenhengende balkongrekker, en balkongdybde på 2,0 meter og innglassing får balkongene til å fremstå som en del av hovedvolumet til bygningen. Dette strider mot reguleringsplanens intensjon om en avtrapping av bygningsvolumet over 2. etasje.

Plan og bygningsetaten har tidligere i prosessen påpekt at utbygger bør omprosjektere boligprosjektet slik at det er mer i tråd med reguleringen av eiendommen. Dette er ikke ført frem og nå er derfor søknaden avslått.

Dette betyr ikke at boligene ikke blir bygget, dette er bare en del av den vanlige kampen mellom utbygger og Plan og bygningsetaten. Utbygger vil ha mest mulig igjen for sin investering og dermed kunne tjene mest mulig penger på prosjektet og Plan og bygningsetaten skal sikre at det politikerne har vedtatt stemmer med det som det gis tillatelse til å bygge. Dette har tilslutt også noe med hvordan vi som bor på Ensjø og fremtidige beboere skal oppfatte området.

 

OBS! Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon er direkte nabo til denne eiendommen.

 

Les avslagsbrevet fra Plan og bygningsetaten

Les brev fra Plan og bygningsetaten om omprosjektering

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon om dette prosjektet