Plan- og bygningsetaten avslår å fremme reguleringsplan for 24 etasjer høyhus ved Fyrstikktorget på Helsfyr til videre behandling. I nabolaget til Ensjø

Tidligere eier av Fyrstikktorget med adresse Karoline Kristiansens vei 1-9 sendte i februar 2017 inn planer om å bygge to høyhus på Fyrstikktorget, ett på 13 etasjer og ett på 24 etasjer. Ensjø aktuell informasjon skrev om planene i mars 2017. Siden da har diskusjonen gått frem og tilbake om dette prosjektet. Jeg hadde en oppfølging sommeren 2018, da man varslet oppstart av planene.

I sommer har eiendommen skiftet eier. Det kunne man lese på nettstedet Bryn/Helsfyr. De skrev «I sommer ble det dessuten kjent at Stor-Oslo Eiendom har kjøpt den historiske eiendommen Fyrstikktorget i hjertet av Helsfyr.»

Stor Oslo Eiendom er for oss som bor på Ensjø det selskapet som hjalp Vålerenga fotball med å bygge fotball stadion, som kostet litt mer enn det man hadde planlagt. Det er også de som har kjøpt seg inn i prosjektet som ligger i Ensjøveien 16-22, der man utfordrer plan og bygningsetaten med ønske om å bygge høyhus i det prosjektet også.

Dette eierskifte ble også formalisert da plan og bygningsetaten ble orientert om dette i august. Plan og bygningsetaten var tydelige overfor den nye eieren og skrev «PBE mener grepene som er gjort for tilpasning til eksiterende bebyggelse på kvartalet i hovedtrekk er godt, og kan være med på en dialog videre om tilpasning og utforming av dette. PBE kan imidlertid ikke anbefale høyden på tårnvolumet eller et nytt bygg på for plassen som er avsatt til torg.»

Om det var disse utfordringen som fikk tidligere eier til å selge prosjektet, kjenner jeg ikke til. Jeg har heller ikke kunnskap om disse utfordringene kom overraskende på Stor Oslo Eiendom eller om det faktisk er en kalkulert risiko fra selskapet.

Men det er utvilsom at man på Fyrstikktorget nå møter motstand fra Plan og bygningsetaten på flere ting. En av hovedutfordringene er utbygger ikke følger overordnede føringer, for dette aktuelle området. Dette har vært kommunisert tidligere i saken.

I brev fra Plan og bygningsetaten til forslagsstiller datert 9.oktober kan man nå lese «Deres planinitiativ for Karoline Kristiansens vei 1-9 ble sendt inn 23.02.2017. Oppstartsmøte ble avholdt 06.06.2017. I saken er det ikke sendt inn et komplett planforslag, men illustrasjoner og tegninger ligger til grunn for vår vurdering.

Plan- og bygningsetaten avslår å fremme reguleringsplanen for videre behandling, og vil ikke legge saken ut til offentlig ettersyn, etter plan- og bygningslovens § 12-11.

Avslaget begrunnes med to konkrete hovedgrep i forslaget som etter vår vurdering er i strid med kommunedelplan for torg og møteplasser og kommuneplanens arealdel 2015:

  1. Foreslått bebyggelse syd for Fyrstikktorget, avsatt til torg/plass i KDP17
  2. Foreslått høyde på tårnvolum på Fyrstikktorgets sørøstre hjørne.

PBE har i oppstarts- og dialogfasen oppfordret forslagstiller til å omarbeide sitt forslag i tråd med overordnede føringer og føringene gitt i vår område- og prosessavklaring, uten at dette har ført frem.»

Prosjektet som skisseres er å bygge på den gamle historiske bebyggelsen på Fyrstikktorget, samtidig som man ønsker å bygge to høyhus på området. Det opplyses at hoveddelen av bebyggelsen vil få en høyde på 6-7 etasjer, igjennom et påbygg på eksisterende bygninger. Når det gjelder høyhus/tårnene så vil det ene tårnet ha en høyde på 24 boligetasjer. Og det andre tårnet/hotellet vil ha en høyde på 13 etasjer. Det er de to siste saken som er utfordringen.

Det har siden august vært endel e-post korrespondanse om denne saken, før man endte opp med det omtalte brevet. Det blir spennende å se hva som skjer i denne saken i fortsettelsen. Hvis du vil lese nærmere om saken, så kan du sjekke lenkene under her.

 

Les brevet fra plan og bygningsetaten

Les sak fra mars 2017 om dette prosjektet

Les sak fra 2018 om dette prosjektet

Les sak om Ensjøveien 16 til 22