Knute på tråden mellom utbygger og Plan og bygningsetaten i boligprosjekt som inkluderer nytt høyhus på Ensjø

Da har det skjedd igjen urimelige høye krav til utbygging av boliger lager problemer. Utbyggeren Stor Oslo Eiendom/Brødrene Jensen ønsker ikke å høre på plan og bygningsetatens anbefalinger og det skaper utfordringer. Plan og bygningsetaten må derfor ta i bruk sterke virkemidler. Dette gjelder regulering av boligprosjektet i Ensjøveien 16 til 22.

I brev til Stor Oslo eiendom skriver Plan og bygningsetaten. «Vi kan ikke anbefale det innsendte planforslaget. Vi har i oppstartsmøtet og dialogfasen kommet med føringer for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget. Dere har ikke fulgt opp disse føringene i tilstrekkelig grad. Vi mener innsendt planforslag i så stor grad skiller seg fra våre anbefalinger at vi ikke vil fremme eget alternativ til politisk behandling. Vi mener det er for ressurskrevende å utarbeide og kvalitetssikre PBEs planalternativ til politisk behandling når vårt plangrep og foreslåtte løsninger skiller seg så vesentlig fra deres forslag.» ett annet sted skriver man og konkluderer «Vi vil sende saken over til politisk behandling med to alternativer med innstilling om å forkaste begge.»

Dette prosjektet/eiendommen har en lang forhistorie og Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om det. Prosjektet har hatt mange opp og ned turer siden det første gangen ble lansert i mai 2008. Det har vært preget av mangler og manglende fremdrift. Det har vært preget av konflikt og til dels trusler om lite samarbeid med kommunen. Det har vært store diskusjoner om Østre parkdrag og den historiske reguleringen av dette samt den nye reguleringen av parkdraget fra 2013. Det første forslaget til regulering av boliger på eiendommen ble formelt trukket i oktober 2016.

I juni 2015 hadde man allerede startet opp på nytt med ny runde med regulering, grunneieren hadde da fått med seg Stor Oslo Eiendom. Man la fram nye planer med 270 boliger og bygg på 19 etasjer og flere bygg på 15 og 11 etasjer. Dette var en betydelig utvidelse av de gamle planene og dette gikk som det måtte gå. Dette var brudd på de fleste retningslinjer og vedtatte planer for Ensjø området. Det ble mye diskusjon frem og tilbake.

I oktober 2018 skrev Ensjø aktuell informasjon om dette prosjektet. Da var beskjeden fra Brødrene Jensen og samarbeidspartner Stor Oslo Eiendom følgende: «Forslagsstiller vurderer å trekke prosjektet dersom det ikke er mulig å oppnå ønsket utnyttelse.»

I oktober 2019 skrev jeg om at prosjektet var justert litt og at bebyggelsen i forslagsstiller sitt justerte alternativ 1 er planlagt med varierende antall etasjer, fra 6 til 8 etasjer, samt et høyere volum i 14 etasjer mot syd, ved krysset Ensjøveien/Rolf Hofmos gate med høyder på inntil 46 meter. Utnyttelsen ligger på omlag 300 prosent. Plan og bygningsetaten har en gang lansert et alternativ og dette er på 7 etasjer.

Nå på slutten av 2019 står man så langt unna hverandre at man ikke greier å kompromisse i dette prosjektet. Utbygger vil bygge høyhus og ha høy utnyttelse og Plan og bygningsetaten vil følge planprogrammet for Ensjø.

Det ser dermed ut til at forslaget for eiendommen i Ensjøveien 16 til 22 vil bli oversendt til politisk behandling med en innstilling fra Plan og bygningsetaten om å forkaste reguleringsforslaget.

Så spørs det hva politikerne sier til dette. Det kan være at Stor Oslo Eiendom mener å kjenne politikerne så godt og spekulerer i at de skal greie å kjøre dette igjennom politisk behandling. Ensjø Aktuell Informasjon kjenner til at utbygger har vært på en runde med de fleste politiske partier på Rådhuset med dette prosjektet.

Stor Oslo Eiendom har flere prosjekter der det er litt knute på tråden med Plan og bygningsetaten. Det gjelder eksempelvis prosjektet på Fyrstikktorget der man har forslag om 2 høyhus (13 og 24 etasjer) og her har Plan og bygningsetaten avslått å fremme reguleringsplanen for videre behandling, og vil ikke legge saken ut til offentlig ettersyn.

For deg som bor på Ensjø og ikke ønsker flere høyhus eller prosjekter som bryter med Ensjøplanen så er tiden inne for å ta kontakt med de lokale politikerne du kjenner for å snakke Ensjø sin sak. Dette prosjektet ligger i Ensjøveien 16 til 22 og er innenfor området som defineres som i kjerneområdet (unntatt 22 som ligger i randsonen). Det står i Ensjøplanen at man skal ha utnyttelse på 150 – 200%-BRA og etasjeantall på 5-7 i kjerneområdet.  Det har de andre utbyggerne måtte forholde seg til, så da må utbyggerne i Ensjøveien 16 til 22 også gjøre det!

Bystyret bekreftet så sent som i møte 6.september 2019 at man ikke skulle gjøre endringer på reguleringer som var gjort på bakgrunn av Ensjøplanen på Kjerneområdet. Det betyr at man i denne saken også bør være forpliktet til å følge Ensjøplanen og avvise forsøket til Stor Oslo Eiendom om å bryte med denne planen!

 

Les brevet som Plan og bygningsetaten har sendt til utbygger

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les sak om Fyrstikktorget