Hvordan blir Ensjø Torg på Ensjø. – Kan vi få fontene i vannspeilet?

ensjø torg 2 vannspeil på ensjø torg

Har du tenkt på hvordan Ensjø torg (plassen mellom Ensjøveien og Ensjø T-banestasjon) skal bli? Nå har arbeidet med å bygge den nye gangbroen kommet godt i gang. Den skal være ferdig i oktober/desember 2018. Senere i 2019 skal det bygges et vannspeil og et torg på området.

Hvordan vil dette torget bli seende ut og kan du som beboer på Ensjø påvirke utformingen. Ensjø aktuell informasjon har tidligere (april 2016) skrevet om at Bymiljøetaten skal benytte omkring 127 millioner kroner på infrastruktur i dette området.

De største kostnadene er bygging av ny bro over T-banesporene til 32,3 millioner, opparbeidelsen av Ensjø Torg (foran T-banestasjonen mot Gladengveien) til 23,8 millioner kroner samt ombygging av Rolf Hofmos gata til 12,1 millioner. Resten av kostandene fordeler seg på gangveier, fortau, kjøre arealer og grøntrabatter.

Hvordan det blir seende ut er nok ikke 100 prosent klart, men det er tidligere vist skisser av mulighetene til torget. En av skissene har tydelige spor av samme utføring som Hovinbekken langs Gladengveien, Stålverksparken og elementer fra arealene rundt Teglverksdammene.

Så til spørsmålet om vi som bor på Ensjø kan påvirke utformingen på Torget. Til det tror jeg at man må svare NJA? Arealet er lagt og utformingen av broen er lagt og det er nok tenkt noen tanker hos bymiljøetaten. Vel det er mer enn bare tanker for i april 2018 ble det sendt inn søknad om rammetillatelse og i månedsskifte april/mai ble det gitt rammetillatelse.

Her står det «Utformingen av Ensjø torg har tatt utgangspunkt i at dette skal kunne fungere som det sentrale offentlige plassrommet og møtestedet på Ensjø. Torget skal være et sted hvor beboerne ønsker å komme til, og oppholde seg på. Etableringen av Ensjø torg vil være viktig for å kunne etablere et samlende og identitetsskapende element for hele Ensjø-utbyggingen i en forholdsvis tidlig fase av transformasjonsprosessen. Gjennom planprosessen er det arbeidet målrettet for å formgi et vakkert, funksjonelt og frodig bydelstorg sentralt på Ensjø. Formgivingen skal sikre rasjonelle ganglinjer mot både Tbanestasjon og gangbru, samtidig som det skal være et attraktivt samlings- og møtested. Torget skal også kunne ivareta tradisjonelle torgfunksjoner knyttet til torgdager og ulike kulturarrangement. Det skal legges til rette for å kunne etablere attraktive oppholdsarealer inn mot forretnings- og næringsarealene både på øst- og vestsiden av torget. Det legges vekt på god tilgjengelighet for alle brukergrupper i hht. prinsipp om universell utforming. Det skal anvendes materialer som både er estetisk tiltalende, har lang varighet, og som legger til rette for rasjonell drift.»

I søknaden om rammetillatelse står det nærmere om dammen «Torgets sentralmotiv – naturdam i urban setting. Dammen har fått et vannspeilareal på ca. 600 m2 , inkl. innløpssone, i tråd med reguleringen. Dammen skal gi liv og bevegelse til torget også uten at det er fylt opp med menneskelig aktivitet. I utformingen er det hensyntatt at man har et urbant vann med en god del forurensning/bakterier, selv etter rensing i Teglverksdammen. Det må slik sett forventes en god del algebegroing, særlig i en etableringsfase.»

Fremdrift og detaljprosjektering av byggeplan vil foregå våren 2018 og entreprenør er planlagt kontrahert høsten 2018. Dette betyr nok at vi «vanlige dødelige» ikke kan påvirke så mye. Det vil nok også være vanskelig å lage en flott vannfontene i dammen. Men hvem vet, i de første utkastene og «bildene» var det lagt inn en steinskulptur med rennende vann midt i dammen. I de siste tegningene er denne delen fjernet!

Jeg har dristet meg til å bruke bilde av fontenene i spikersuppa i Oslo sentrum som eksempel på ønsket om en vannskulptur på Ensjø. Dette hadde jo vært flott og et spektakulær signal element i vannspeilet.

 

Les beskrivelsen av arbeidet som skal utføres

Les rammetillatelsen

Les tidligere sak om Kostnadene og rapporten som beskriver dette

Les om avtalen vedrørende bygging av ny bro til 25,8

 

ensjø torg reg kart fontene

ensjø torg vannspeil fontene 1