Høyhus prosjektet i Ensjøveien 16 til 22 på Ensjø avsluttes og saken trekkes fra behandling hos Plan og bygningsetaten

For andre gang så trekker grunneier/utbygger plansaken om utbygging av Ensjøveien 16 til 22. Det har pågått et høyt spill om utbyggingen av eiendommene som ligger i Ensjøveien 16 til 22. Men nå har utbygger besluttet å trekke plansaken, som ble startet opp i 2015.

Denne eiendommen starter å bli en gjenganger på Ensjø aktuell informasjon. Eiendommen har vært gjenstand for flere forsøk på utvikling. Men det stopper hele tiden på grunn av utbyggers krav om høy utnyttelse og høyder, som er i strid med planprogrammet for Ensjø.

Dette prosjektet/eiendommen har en lang forhistorie og Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om det. Prosjektet har hatt mange opp og ned turer siden det første gangen ble lansert i mai 2008. Det har vært preget av mangler og manglende fremdrift. Det har vært preget av konflikt og til dels trusler om lite samarbeid med kommunen. Det har vært store diskusjoner om Østre parkdrag og den historiske reguleringen av dette samt den nye reguleringen fra 2013. Forslagstiller har på et tidspunkt ønsket å bygge 10 etasjers boligbygg i parkdraget.

Den gamle saken fra 2008 var flere ganger truet av stopp før den ble etter hvert ble sendt over til politisk behandling i januar 2013 med 2 innstillinger. Alternativ 1 var grunneier sin plan og alternativ 2 var PBE sitt alternative forslag. Så var det en intern diskusjon på kammerset før hele prosjektet ble trukket i desember 2014.

I juni 2015 så startet man opp på nytt med ny runde, utbyggeren som da hadde fått med seg Stor Oslo Eiendom, la fram nye planer med 270 boliger og bygg på 19 etasjer og flere bygg på 15 og 11 etasjer. Dette var en betydelig utvidelse av de gamle planene og dette gikk som det måtte gå. Dette var brudd på de fleste retningslinjer og vedtatte planer for Ensjø området og Plan og bygningsetaten måtte igjen forsøke å få utbyggeren til å forstå realitetene.

I oktober 2019 var man i gang med ny oversendelse til politisk behandling og til denne andre gangs behandling har utbygger på nytt landet på at det kun skal fremmes 2 planforslag. Der alternativ 1 er forslagstiller sitt og alternativ 2 som er PBE’s anbefaling.

Bebyggelsen i forslagsstiller sitt justerte alternativ 1 er planlagt med varierende antall etasjer, fra 6 til 8 etasjer, samt et høyere volum i 14 etasjer mot syd, ved krysset Ensjøveien – Rolf Hofmos gate med høyder på inntil 46 meter. Utnyttelsen ligger på om lag 300 prosent.

Plan og bygningsetaten som i sitt opprinnelige alternativ foreslått kvartals bebyggelse på 7 etasjer, gav i slutten av november 2019 opp og varslet utbygger om følgende:

Vi kan ikke anbefale det innsendte planforslaget. Vi har i oppstartsmøtet og dialogfasen kommet med føringer for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget. Dere har ikke fulgt opp disse føringene i tilstrekkelig grad. Vi mener innsendt planforslag i så stor grad skiller seg fra våre anbefalinger at vi ikke vil fremme eget alternativ til politisk behandling. Vi mener det er for ressurskrevende å utarbeide og kvalitetssikre PBEs planalternativ til politisk behandling når vårt plangrep og foreslåtte løsninger skiller seg så vesentlig fra deres forslag. Med bakgrunn i dette vil vi ikke gå videre med PBEs alternativ.

Utbygger valgte likevel å gå videre med sitt forslag. Det har vært mange runder nå på slutten, men når utbygger startet å drøye innsendingen av planforslaget til politiskbehandling, så var det i realiteten stopp.

I desember ble det sendt inn varsel fra utbygger om at man ikke rakk å sende inn forslaget før jul. I januar purret PBE utbygger på når de planla å sende inn. Arkitekten svarte at man ventet på svar fra utbygger.

Så ble det purret igjen i februar og PBE varslet mulig avslutning av saken om man ikke hadde en plan for innsending. Så ble det varslet at utbygger skulle ha styremøte om denne saken i starten på mars og fristen for innsendelse ble satt til 5 mars.

6.mars ble det sent brev fra utbygger til plan og bygningsetaten at utbygger trekker hele forslaget og avslutter denne runden med utbyggingsplaner. I brevet skriver man i realiteten det som har vært utfordringen hele tiden. Utbygger ønsker en høy utnyttelse på eiendommen og når man ikke får dette så vurderer man at eksisterende bygningsmasse er mer verdt enn det man vil kunne få til igjennom en ny utbygging.

Men det er et spørsmål om dette er slutten eller om man starter opp arbeid med ny regulering om ikke så lenge? Alternativet er at utbygger må pusse opp de eksisterende bygningene og få inn nye leietakere.

 

Les brevet fra utbygger der saken trekkes

Les brevet fra Plan og bygningsetaten om at man ikke stiller alternativt forslag

Les tidligere sak om dette prosjektet