Fotballbanen på Hasle har vært ferdig i 5 måneder, men kan ikke brukes – i nabolaget til Ensjø

På Hasle rett ved Teglverksdammen og Teglverket skole er det bygget en fotballbane. Ensjø aktuell informasjon skrev i april om at banen nesten var ferdig. Nå er vi kommet til oktober og enda kan ikke banen tas i bruk! Hva har skjedd, her er ett lite tilbakeblikk.

Helt siden reguleringsplanen for Teglverksdammen ble vedtatt i august 2012, har det vært klart at det skal bygges ballbane på tomten mellom parkeringshuset til Hasle torg og Teglverksdammen.

Denne tomta ble solgt fra Oslo Kommune ved Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY) til private utbyggere sammen med hjørnetomta som ligger i krysset Grenseveien/Økernveien.  Det foreligger klausuler om opparbeidelse av fotballbane i tilknytning til salget. Det er selvsagt slik at det er hjørnetomta som er viktig og gir mest avkastning på pengene, så ballbanen er litt som steinen i skoen som bare irriterer litt når man går. Det kan også være årsaken til at den blir litt stemoderlig behandlet.

Rammetillatelsen til prosjektet ble gitt i 2016. Sommeren 2018 ble det satt i gang byggearbeider på tomta. I august 2019 var arbeidet kommet så langt at parkeringskjelleren med plass til 36 biler var ferdig støpt med gulv, vegger og tak. I april 2020 var man ferdig med å legge på kunstgresset. Det var også satt opp lyskastere og det var satt opp ballnett rundt hele banen. Banen var merket opp og det eneste som manglet var fotballmålene.

Så hva har skjedd etter april, jo utbygger søkte i mai om midlertidig brukstillatelse for anlegget. I redegjørelsen skrev utbygger at enkelt mindre punkter som gjerde til beskyttelse mot fall på to av sidene, rekkverk og håndløper på adkomsttrapp skulle gjøres ferdig innen 1.juni. Dette er montert og klart.

I dokumentene kan man også lese at søknad om ferdigattest for hele tiltaket (fotballbane og garasjeanlegg) skulle bli sendt inn innen 31. juli 2020. Da skulle parkeringsgarasje under ballbane med tilhørende nedkjøringsrampe, ferdigstilles. På dette grunnlaget innvilget Plan og bygningsetaten den midlertidige brukstillatelsen.

Det har gått 5 måneder siden utbygger sendt inn dokumentene om brukstillatelse. Men fotballbanen kan fortsatt ikke brukes. Faktisk så skriver arkitekten i brev 17. september «Det ble gitt midlertidig brukstillatelse for ballbanen i mai 2020 og selve ballbanen er klar for å tas i bruk, men det gjenstår noen reparasjonsarbeider i parken rundt ballbanen. Derfor har ikke BYM (Bymiljøetaten) overtatt driftsansvaret ennå. Inntil BYM overtar driftsansvaret vil ballbanen være stengt.»

Det er ganske merkelig at det nesten 2 måneder etter at utbygger skulle være ferdige med hele prosjektet, skriver at det ikke er ferdig og ikke kan tas i bruk. Hva er det som mangler? Nå er ikke jeg en ekspert på dette, men ved selvsyn på stedet kan man dele dette opp i to ting. Fotballbanen og garasjeanlegget.

Når det gjelder fotballbanen, så er den ferdig. Men det er gjort klart til, men ikke koblet til strøm på lyskasterne på banen. Det er setningsskader på offentlig anlegg utenfor banen mot Telgelverksdammen. Det er eksempelvis skjeve lysmaster og skader på asfalten på gangveien som ikke er rettet opp.

På garasjeanlegget så er nedkjøringen til anlegget ikke gjort ferdig, og det er ikke koblet til strøm på anlegget. Det mangler ferdiggjøring av planering og grøntanlegg ved nedkjørsel og det skal nok graves ned en tank av noe slag (avløp, overvann el.) mellom banen og nedkjøringen. Hva som må gjøres inne i garasjen er jeg ikke kjent med, da dette er innenfor avsperret område.

Om alt dette arbeidet blir gjort ferdig i år er jeg ukjent med, men det lover ikke godt slik det ser ut nå.

Arkitekten til utbygger skriver i brevet fra september at anlegget (fotballbanen) er stengt, men det er ikke tilfelle. Det er ikke oppslag eller avsperringer som hindrer personer å gå inn på fotballbanen, slik den fremstår i dag.

Hvorfor kommunen ved Plan og bygningsetaten ikke utfordrer utbygger mer på ferdiggjøringen har jeg ikke kunnskap om, men jeg har forståelse for at kommunen ved Bymiljøetaten ikke vil ta over et uferdig anlegg. Når kommunen overtar anlegget, så overtar de også vedlikeholds forpliktelsene og kostnadene.

Det oppleves likevel ganske merkelig at et anlegg (fotballbanen) som har stått ferdig i nesten 5 måneder og som utbygger har sagt at skulle være 100 % ferdig i juli. Som kommunen har gitt brukstillatelse til for 4 måneder siden, fortsatt ikke kan benyttes av barn og ungdom i nærområdet.

 

Les brev fra arkitekten i september

Les brev med innvilget brukstillatelse

Les redegjørelsen for midlertidig brukstillatelse

Les saken på Ensjø Aktuell Informasjon fra april