Forslagstiller vurderer for andre gang å avslutte planarbeidet på Ensjøveien 16-22 på Ensjø

ensjøveien 16 e16-pbe-alt-4

Brødrene Jensen som eier Ensjøveien 16 til 22 og deres samarbeidspartner Stor Oslo Eiendom truer igjen med å avslutte reguleringsarbeidet med et boligprosjekt på Ensjø. Årsaken er at man ikke når igjennom med sitt ønske om høye bygg og høy utnyttelse. Ensjø Aktuell Informasjon skrev om dette i juni 2018 og i referater og brev mellom utbygger og Plan og bygningsetaten kan man lese:

«Forslagsstiller vurderer å trekke prosjektet dersom det ikke er mulig å oppnå ønsket utnyttelse.»

«Det minnes om at grunneier i utgangspunktet ønsker eiendommen benyttet til næringsvirksomhet, og at omregulering til bolig er fremmet etter ønske fra PBE.»

Det nye i denne saken siden juni er at Plan og bygningsetaten setter en tidsfrist til utbygger om å bestemme seg. PBE sier «Vi ber om at dere melder tilbake til oss innen 08.10.2018 om dere ønsker å fremme saken til politisk behandling. Dersom dere ikke ønsker å fremme saken eller ikke gir tilbakemelding vil vi avslutte saken.»

Dette prosjektet har imidlertid en lang forhistorie på Ensjø og Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om det. Prosjektet har hatt mange opp og ned turer siden det ble lansert i mai 2008. Det har vært preget av mangler og manglende fremdrift. Det har vært preget av konflikt og til dels trusler om lite samarbeid med kommunen. Det har vært store diskusjoner om Østreparkdrag og den historiske reguleringen av dette samt den nye reguleringen fra 2013. Forslagstiller har ønsket å bygge 10 etasjers bygg i parkdraget.

Den gamle saken var flere ganger truet av stopp før den ble etter hvert ble sendt over til politisk behandling i januar 2013 med 2 innstillinger. Alternativ 1 er grunneier sin plan og alternativ 2 er PBE sitt alternative forslag. Så var det intern diskusjon på kammerset før hele prosjektet ble trukket i desember 2014 og da skrev Ensjø Aktuell Informasjon en sak om at man skulle legge bort tidligere planer og starte på nytt.

I juni 2015 så startet man opp på nytt med ny runde, utbyggeren som da hadde fått med seg Stor Oslo Eiendom la fram nye planer med 270 boliger og bygg på 19 etasjer og flere bygg på 15 og 11 etasjer. Dette var en betydelig utvidelse av de gamle planene og dette gikk som det måtte gå. Dette var brudd på de fleste retningslinjer og vedtatte planer for Ensjø området og Plan og bygningsetaten måtte igjen forsøke å få utbyggeren til å forstå realitetene.

For å gjøre en lang historie kort så endte dette opp med at man igjen har en situasjon der forslagstiller har et forslag som er nedskalert fra det opprinnelige og PBE har varslet et alternativ som er i tråd med Ensjøplanen og området rundt. Dette ligger nå klart for oversendelse til politisk behandling, men som nevnt starten på saken så er forslagstiller ikke helt fornøyd.

I referatet kan man lese «FS understreker at PBEs planalternativ ikke er økonomisk gjennomførbart, jf. innsendt redegjørelse. En omregulering i tråd med PBEs alternativ vil således ikke bidra til ønsket utvikling av Ensjø, men kun skaffe kommunen hjemmel til å ekspropriere til gjennomføring av Østre parkdrag. Det minnes om at grunneier i utgangspunktet ønsker eiendommen benyttet til næringsvirksomhet, og at omregulering til bolig er fremmet etter ønske fra PBE. Det gjøres oppmerksom på at hvis planforslaget med Østre parkdrag som offentlig grønnstruktur vedtas, vil dette gi grunneier rett til å kreve innløsning, jf. pbl § 15-2.»

I brev til forslagstiller har Plan og bygningsetaten svart «Vi ber om at dere melder tilbake til oss innen 08.10.2018 om dere ønsker å fremme saken til politisk behandling. Dersom dere ikke ønsker å fremme saken eller ikke gir tilbakemelding vil vi avslutte saken.»

Som jeg skrev i juni 2018 «Hvordan denne saken vil utvikle seg er vanskelig å si. Kanskje sendes det inn to forslag til politisk behandling, kanskje trekker utbygger saken. Kanskje kan man kompromisse fram en løsning. Det er bare å følge med, så får vi nok greie på hva som skjer.» Kompromisset er nok mer usannsynlig nå, men vente å se det må vi uansett gjøre.

(Bildene i saken er hentet fra tidligere saker om denne eiendommen)

Les brev fra Plan og bygningsetaten

Les sak om PBE sitt alternativ

Les tidligere sak fra 2014 om ny oppstart

Ensjøveien 16 til 20 028 Ensjøveien 16 til 20 040

ensjøveien 16 c ensjøveien 16 a

 

ensjøveien 16 ensjøveien 16 b

Ensjøveien-16-til-22-mars-2017-skisse-aEnsjøveien-16-til-22-mars-2017-skisse