Ferd sitt boligprosjekt i Ensjøveien 3 til 5 på Ensjø møter utfordringer fra Bane NOR vedrørende Gjøvikbanen. – Må ta en time-out!

ensjøveien 3 utbygger

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at Bane NOR i et brev fra 11.september 2017 kommer med en innsigelse mot dette boligprosjektet. Innsigelsen er så stor og prinsipiell at man nok må stoppe opp og ta en pause i arbeidet med prosjektet.

Bane Nor skriver i brevet sitat «Byggegrenser mot jernbanen.  Vi viser til vår uttalelse ved planoppstart datert 26.04.2016. Uttalelsen er ikke referert i saken, men brevet er ekspedert herfra til forslagstillers e-postadresse denne dato. Byggegrenser er vist i kartet, men det fremgår ikke av planforslaget hvilken byggegrense som er satt mot jernbanen i meter.

Utfra plankartet kan det se ut som byggegrensen tidvis er ned mot ti meter for bygninger nærmest Ensjøveien for begge alternativer. Jernbanelovens § 10 setter en normal byggegrense mot jernbanen på 30 meter. Det er gjort en støyutredning som viser at fasadene mot jernbanen kommer i gul støysone. Dette baserer seg på dagens trafikktall. Selv om det i dag er betydelig togtrafikk på strekningen og selv om det ikke kjøres godstog forbi planområdet i dag vil dette kunne være aktuelt i fremtiden.

Det er et nasjonalt mål å øke jernbanetransporten og det er planlagt store investeringer i infrastruktur i Oslo-området for å øke kapasiteten og en støyvurdering må ta høyde for at det vil bli kjørt flere tog på strekningen. Jernbanen ligger på strekningen på sørvestlig side av bygningene, det vil si der det er best solforhold. Det er også på flere av illustrasjonene vist balkonger på siden mot sporet. Noe som ytterligere vil øke bruken av areal i gul støysone.

Vi har tidligere behandlet flere reguleringsplaner langs denne delen av Gjøvikbanen og vi har der gjort vurderinger av hvilken byggegrense som kan være akseptabel. For boliger har det blant annet i reguleringsplanen for tyngdepunktet Ensjø, blitt akseptert en byggegrense på 20 meter.» Sitat slutt

I følge Estate nyheter/NA24 så uttaler direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom at de nå må ta en time-out, vurdere prosjektet i lys av kravene sammen med Plan- og bygningsetaten og eventuelt justere prosjektet. Han sier videre at i ytterste konsekvens kan vi måtte redusere prosjektet, for fotavtrykket blir jo mindre hvis det stilles krav til en avstand på 20 meter fra midtlinje nærmeste spor.

Boligprosjektet i Ensjøveien 3 til 5 har møtt mye motbør på grunn av utnyttelse og høyder. Det har vært så mye utfordringer at Plan og bygningsetaten har måttet komme med et eget forslag som er lagt ut på offentlig høring sammen med utbygger sitt forslag. I denne høringen som hadde frist 18 september har det kommet inn mange motforestillinger mot prosjektet.

En av innsigelsene er fra en viktig nasjonal aktør som Bane NOR og den er så overordnet at man nå stopper opp og tar en fot i bakken.

Hva som skjer videre er uklart men jeg regner med at noen jakter intenst på en e-post som skulle vært mottatt i april i fjor og at noen arkitekter måler nøyaktig opp hvor mye for nære jernbanen dette prosjektet er planlagt.

Les hele brevet fra Bane NOR

Les saken i NA24

Les tidligere sak om dette prosjektet