Ferd bruker nå advokat mot Plan og bygningsetaten i forbindelse med boligprosjekt på Ensjø – Ensjøveien 3 til 5

 

Ferd, selskapet til en av Norges rikeste menn velger nå å bruke advokat i kommunikasjonen med Plan og bygningsetaten. Ensjø aktuell informasjon har ikke innsyn i hele denne saken til å vurdere hele sakskomplekset!

Brevet fra advokatfirmaet Schjødt starter med «Vi viser til ovennevnte reguleringssak for Ensjøveien 3 og5. Undertegnede bistår Ensjøveien 7 og 5AS, som er forslagstiller for prosjektet.» Og fortsetter «Plansaken har nå blitt så utfordrende at tiltakshaver ser seg nødt til å trekke saken dersom partene ikke kan enes om et felles planforslag som fremmes for politisk behandling snarlig.»

Brevet avsluttes med «Det bes om at et nytt og forhåpentligvis siste avklaringsmøte avholdes snarest mulig med sikte på enighet om et omforent planforslag. Undertegnede vil delta i et slikt møte. Det bør ligge godt til rette for at partene blir enige.  Dersom det ikke er mulige å bli enige, vil vi komme nærmere tilbake til saken»

Ensjø aktuell informasjon opplever at utbygger her går veldig langt i å true Oslo kommunes fagetat på reguleringssaker til å komme utbygger i møte.

Denne saken har pågått lenge og den startet med at Ferd kjøpte eiendommen rett foran nesen på firmaet Jegard as som var fester av eiendommen. Ensjø Aktuell informasjon brukte overskriften Eiendomskrig på Ensjø. Deretter så ville ikke Ferd løse ut fester sine bygninger til en riktig pris og tapte senere en rettsak og måtte betale 100 millioner for innløsning av bygningene.

Ferd startet å utvikle boligprosjekt på Eiendommen og som alle utbyggere på Ensjø gikk man høyt og tungt ut på banen med høyutnyttelse og mange etasjer. Enda man er godt kjent med Ensjøplanen og rammebetingelsene på Ensjø

Ferd sitt boligprosjekt i Ensjøveien 3 til 5 har skapt noen utfordringer, faktisk så var utfordringene så store og prinsipielle at Plan og bygningsetaten måtte legge saken frem for Rådet for Byarkitektur, slik at man kan få belyst saken med eksterne øyne.

Rådet for byarkitektur uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende, som byrådet og Plan- og bygningsetaten legger frem for dem. I tillegg kan rådet på eget initiativ ta opp temaer som angår byens form og utseende, og viktige enkeltsaker. Disse temaene og enkeltsakene skal være av overordnet eller prinsipiell karakter. Rådets uttalelse følger en sak frem til politisk behandling.

Rådet har i februar 2017 uttalt at man fraråder planforslaget for Ensjøveien 3 til 5, slik det foreligger. Rådet mener at hverken beliggenhet eller funksjon tilsier at det kan forsvares at VPOR for Ensjø skal kunne avvikes for denne tomta.

Så kom den store overraskelsen i prosjektet ved at bane Nor (tidligere jernbaneverket) hadde innsigelse i forhold til hvor nærme Gjøvikbanen man kunne bygge. Dette stoppet opp prosjektet betydelig, men man fant en løsning her også.

Det har vært møter og det har vært samtaler Ferd har litt etter litt (om enn motvillig) justert sitt prosjekt, uten at man er enige. Slik har det fortsatt og fortsatt og enda har man ikke kommet fram til noe som man kan enes om.

Plan og bygningsetaten følger opp det som er vedtatt for hvordan man skal utvikle Ensjø og Ferd vil bygge boliger og selge disse videre for å tjene penger.

Nå har dette kommet dit at Ferd velger å benytte advokat i kommunikasjonen med Plan og bygningsetaten. Dette gjøres nok for å legge press på Plan og bygningsetaten og deres saksbehandlere. Nå spørs det om dette lykkes eller at man fortsatt må kompromisse mer med hva man ønsker.

Les brevet fra Advokatfirmaet Schjødt

Eiendomskrig på Ensjø

Les om at ferd tapte rettsaken om bygningene

Ville ha 10 etasjer

Les saken om Rådet for byarkitektur

Les alle sakene om Ensjøveien 3