Et år siden JL Tiedemanns Tobaksfabrikk stengte døren for godt!

Nå er rivearbeidene på deler av bygningene i gang.(se bilder)

Når fabrikken stengte 30. juni 2008 opphørte den siste tobaksproduksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS var et datterselskap av Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som har hovedkontor i København. Fabrikken var en av konsernets mest lønnsomme bedrifter. Overskuddet i 2006 var på formidable 363 millioner kroner, og konsernbidraget etter skatt var på mer enn 1, 2 millioner pr. ansatt. Men det var ikke nok!
Nedleggelsen symboliserte en grådighetskultur blant store internasjonale bedrifter, her representert ved Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som ikke tar andre hensyn enn ren og rå profitt. En bedrift som går med stort overskudd legges ned og arbeidsplassene flyttes til land der overskuddet kan bli enda større.

Skandinavisk Tobakskompagni A/S har etter dette solgt virksomheten og JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS skiftet navn til Tiedemann Tobakk AS og 1. januar 2009 skiftet man navn på nytt til British American Tobacco Norway.

Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobaksfabrik ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968. Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobaksfabrik over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

På hjemmesidene sier Ferd dette om tobakk engasjementet. Engasjementet i operativ tobakksvirksomhet opphørte i 1998. Da ble J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjonert med Skandinavisk Tobakskompagni som også overtok driften. Tiedemannskonsernet beholdt 17,2 prosent av aksjene i det fusjonerte selskapet. Blant annet som følge av disse endringene, valgte konsernet i 2001 å skifte navn til Ferd. De siste finansielle interessene i bransjen ble avviklet i 2005.

Eiendommene på Ensjø disponeres av Ferd eiendom som jobber med at det 84 dekar store industriområdet på Ensjø i Oslo forvandles til en ny boligbydel med klar identitet og egenart. På hjemmesiden skriver ferd eiendom at området skal bli en Sammenhengende bygningsrekker som danner en urban hovedgate; utenfor denne lamellbebyggelse i grønne parkområder, og sluttede kvartaler som overgang mot annen bebyggelse. Planen legger godt til rette for trinnvis utbygging. Deler av den eksisterende bebyggelsen kan derfor i mellomtiden utnyttes til lager eller lett industri, samtidig som det er gode muligheter til å innpasse ulike boligtyper og arkitektonisk variasjon i takt med skiftende behov og preferanser.

Fakta om Tiedemannseiendommen
• Første byggetrinn ca. 240 boliger, 1300–1400 totalt
• Variert bebyggelse med urbant preg
• Varierte leilighetsstørrelser, detaljer ikke fastsatt
• Vinner av arkitektkonkurransen: Lund & Slaatto Arkitekter
• Prosjekteier: Ferd Eiendom
• Tidshorisont: Planlagt byggestart 2010, utbygging over ti til tolv år

Se sak på TV2
Les om dette på wikipedia
Les sak på E24 om nedleggelsen