Det varsles om oppstart av reguleringsarbeider for Obos sitt boligprosjekt med 188 boliger i Grenseveien 71 på Ensjø. Det blir informasjonsmøte 10. september.

Det er lagt ut på Oslo kommunes sider om at det i henhold til plan- og bygningslovens varsles oppstart av reguleringsarbeid på Grenseveien 71. Planen fremmes av alt.arkitektur AS på vegne av forslagsstiller Obos Nye hjem AS.

Planområdet er 8,75 daa, planavgrensning er vist på kartutsnitt. Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra industri til boligformål i tråd med overordnede planer for transformasjon av Ensjø.

Bebyggelsen er tenkt oppført som karrèstruktur rundt et stort sammenhengende gårdsrom med gode oppholdskvaliteter. Til Grenseveien skal det tilrettelegges for fremtidig næringsareal på gateplan. I henhold til VPOR for Ensjø skal det etableres nye gangforbindelser i tilknytning til kvartalet.

Det karakteristiske garasjeanlegget til Jarlsberg mineralvannfabrikk er oppført på gul liste. Det er et mål å bevare dette som del av boligkvartalet, og som et identitetsmerke for nærmiljøet. Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Forslagsstiller foreslår å etablere boligbebyggelse i 3-7 etasjer i kvartalsbebyggelse. Eksisterende garasjeanlegg fra Jarlsberg mineralvannfabrikk foreslås bevart. Bebyggelse langs Grenseveien foreslås oppført med et tårnmotiv for å skape et orienteringsmerke i gateløpet. Det etableres uteoppholdsareal i midten av kvartalsbebyggelsen, samt forhager mot nabobebyggelse og vei. Parkering etableres under terreng/lokk. Overvann benyttes som et opplevelseselement mot øst og sør.

PBE mener plangrepet er godt, men høydene på ny bebyggelse må være i samsvar med angitte høyder i planleggingsprogrammet. Det må sikres utadrettet virksomhet mot Grenseveien for å støtte opp under gata som fremtidig byakse.

Det vil bli holdt informasjonsmøte om planarbeidet i kafeen på Valle Wood, Innspurten 13,
tirsdag den 10.09.19. kl. 18:00.

Det er allerede nå mulig å sende inn kommentarer og bemerkninger til arkitekten som jobber med prosjektet. Planen utarbeides av ALT.ARKITEKTUR AS for Obos Nye Hjem AS. Spørsmål om planforslaget kan rettes til Audhild Svela, tlf 95199868

Bemerkninger sendes til: asv@alt.as  OBS! Ensjø Aktuell Informasjon anbefaler at slike bemerkninger også sendes i kopi til plan og bygningsetaten, slik at innsendt materiale blir tilgjengelig for alle som vil kikke og lese.

For naboer som bor på Lilleberg, Vallefaret, Malerhaugveien 34 samt Ensjø høyden, så er det bare å kaste seg over dokumentene og starte jobben med å tenke på hvordan dette kan påvirke nabolaget. Kan hende at folk som har tegnet kontrakt på kjøp av bolig i Lillebergtunet, også skal ha et øye på dette prosjektet.

 

Les og se mer om dette på kommunens sider her

Les Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartmøte.

Les kommunens stedsanalyse

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon