Det nye Byrådet vil også overkjøre Plan og bygningsetaten i saken på Grenseveien 97 på Ensjø/Helsfyr

Grenselunden skisser c  Grenselunden skisser b

Siden jeg i min forrige sak (tidligere denne uken) skrev om at denne saken er på vei til politisk behandling, så kan jeg si litt om den!

Den utfordrende saken rundt boligprosjektet Grenselunden i Grenseveien 97 har ligget til politisk behandling siden februar 2015. Utbyggerne vil bygge høyere enn tillatt i planprogrammet, de vil ha høyere utnyttelse enn planprogrammet og de vil ha lavere uteoppholdsarealer eller regne inn balkonger og torg i dette. Det at området ligger med vernet bebyggelse på mange sider påvirker også behandlingen.

Noen av Norges rikeste og mektigste familier har betydelige eierinteresser i dette prosjektet. Opprinnelig var eiendommen eid av Gahr Støre familien, men ble i slutten av november 2011 solgt for 170 millioner kroner. Saken har hvert i byggesak systemet siden den nye eierkonstellasjonen i desember 2011 sendt inn et planinitiativ for området.

Sist gang jeg skrev om denne saken var i juli 2015 og da med opplysningen om at det blå byrådet i Oslo instruerte Plan og bygningsetaten med å fremme et alternativ 3.

Nå skal saken opp til endelig behandling i byutviklingskomiteen og det nye byrådet støtter også utbyggerne i denne saken. Byrådet vil dermed overkjøre fagmyndigheten representert ved Plan og bygningsetaten.  Saken skal avgjøres før påske. Saken ble opprinnelig fremmet til politiskbehandling med to alternativer, men så krevde byrådet (det gamle) et nytt alternativ nr. 3 som vil tillatte høyere etasjer og høyere total utnyttelse, slik som utbyggerne ønsker, selv om Plan og bygningsetaten sier at det ikke er grunnlag for dette.

Plan og bygningsetaten ville redusere prosjektet med nesten 4000 kvadratmeter og ta høyden på bygningene ned 2 etasjer. PBE mener at den angitte størrelsen på uteoppholdsarealene ikke er reell da dette inkluderer areal på torg og private balkonger, som ikke skal regnes med i uteoppholdsareal, slik det også fremgår av bestemmelsene.

Planforslaget viser høye 205 prosent utnyttelse noe som er betydelig høyere utnytting enn føringene i Planleggingsprogrammet for Ensjø som tillater 120-150 % BRA. I planprogrammet aksepteres utnytting på inntil 150 % BRA under forutsetning av at det enkelte prosjektet har gode kvaliteter. På bakgrunn av at boligfeltene ikke oppfyller kravet til størrelse og oppholds kvalitet på uteoppholdsarealene, mener PBE at planforslaget ikke oppfyller forutsetningen for høyere utnyttelse.

I sin fremstilling sier det nye Byrådet at man er positiv til høy utnyttelse på stasjonsnære områder. Planområdet har særdeles god kollektivdekning. Byrådet merker seg at Plan- og bygningsetaten mener at utearealene ikke har tilstrekkelig kvalitet og størrelse. Byrådet er av den oppfatning at utearealene for felt B og C må kunne sees i sammenheng. Det ses også hen til at det ligger en rekke gode utearealer i nær tilknytning til planområdet, herunder utearealer for Fyrstikkalléen skole og barnehage i Fyrstikkalléen 19. Byrådet kan på denne bakgrunn akseptere byggehøyder som i alternativ 1.

Det er et lite stykke til Helsfyr T-banestasjon og litt lengre til Ensjø T-banestasjon. Det går buss i Grenseveien som er det nærmeste kollektive transportmiddelet, så ja det er god kollektiv dekning i nærområdet. Men skal det være god nok grunn til å redusere utearealene til de som skal flytte inn her ved å tillate høyere utnyttelse. Henvisningen om at man skal benytte utearealer på den nærmeste barnehagen og på den nærmeste skolen er dårlige argumenter for å bygge høyere.

I et boligprosjekt to steinkast unna valgte byutviklingskomiteen å gjøre det motsatt. I saken om Malerhaugveien 25 valgte komiteen å redusere høydene på grunn at en skole skal komme som nærmeste nabo. I dette prosjektet vil Byrådet øke/beholde høydene selv om en skole er nærmeste nabo. Med andre ord ikke helt konsekvent.

Jeg håper ikke at den høye kjendisfaktoren og innflytelsesrike investorer påvirker resultatet av behandlingen. Greit å minne om at interessene som står bak utbyggerne er selskapet Ensjøåsen Invest som eier Grenseveien 97 ans, er Canica AS (Stein Erik Hagen m/ familie), Macama AS (Erik Bøhler m/famili), Pagano AS (Tove Kvammen Midelfart) Niki as (Torgeir Mjør Grimsrud) disse 4 største selskapene eier over 70 prosent av selskapet. En del andre selskaper der 4 eier ca. 20 prosent er Elko invest, Samsø as, Trestø invest as og Femstø as alle disse er kontrollert av forskjellige deler av familien Gahr Støre.

Noe av det mer spesielle er at utbyggerne nok trodde at dette var en rett fram sak og allerede i februar 2015 valgte å legge prosjektet ut for salg med informasjon for offentligheten, via nettsider og annonser. Man antydet også at man raskt ville starte salget av leiligheter. Slik har det ikke gått og prosjektet har dratt uti tid, men nå har man fått justerte hjemmesider og endret litt på når salgsstart kan skje.

Dette er en sak det nye byrådet har arvet fra det gamle og den er fortsatt like utfordrende. Men nå blir det slik at også det nye rød grønne byrådet støtter høyere høyder og utnyttelse i dette prosjektet. De politiske signalene er dermed ikke til å missforstå Arbeiderpartiet, SV og miljøpartiet de grønne vil bygge høyere og med høyere utnyttelse både her og i resten av byen!

I kommunens politiske saksinnsyn kan man til byutviklingskomitenns behandling 20. januar i sak 15/01884 lese dokumentene som ligger til behandling.

Se utbyggernes presentasjon av prosjektet fra november 2015 

Les tidligere sak om dette prosjektet

 

Grenselunden skisser a  grenselunden hele