Det er flere planer med utvikling og bygging av høyhus og fortetting på Helsfyr i nabolaget til Ensjø

For noen dager siden skrev Ensjø aktuell informasjon om planene i Grenseveien 97, Grensesvingen 7 og 9 som inneholder høyhus. Det kan være greit å kjenne til at det er flere planer på Helsfyr området som holder på med planer om utvikling, og der det planlegges hus opp til 12 etasjer eller høyhus (bygninger over 12 etasjer).

Tidligere har jeg skrevet om Fyrstikktorget (Karoline Kristiansens vei 1 til 9) og planene om høyhus på 24 etasjer og påbygging av de gamle historiske bygningene. Selv om du ikke har hørt noe om planene på en stund, så fortsetter de å kverne i det kommunale systemet.

Jeg har vært innom hjørnetomta Grenseveien / Innspurten der det planlegges 10 etasjer boligblokk i et vedtatt friområde. Saken ligger hos byrådet og har gjort det i snart 3 år.

For veldig lenge siden skrev jeg om Grenseveien 90 og jeg har vært innom Fredrik Selmers vei 2 også. Dette er planer som i utgangspunktet startet opp på med tanker om høyder på 16 (opprinnelig 29 etasjer) og 22 etasjer. Men her satte kommunen ned foten og tvang grunneiere og utbyggere til å se området som en helhet og så komme tilbake med koordinerte planer.

Dette arbeidet har pågått siden 2015, det tok fart i 2017, men først i midten av 2019 ble det løftet opp til mer realistisk behandling. Kommunen laget nytt område og prossesavklaringsdokument og grunneierne samlet seg om et prosjekt som nå heter Fredrik Selmers vei. Dette inneholder Innspurten 1, Fredrik Selmers vei 2, 3 og 5. Fredrik Selmers vei 5 er den tidligere Grenseveien 90. Dette prosjektet har i 2020 fått litt fart selv om grunneierne er på forskjellige stadier med utvikling av eiendommene sine.

Etter at Plan og bygningsetaten har fått i gang et felles initiativ kan det se ut til at områdets større felles behov får en bedre ivaretakelse, det samme får felleskapets behov for infrastruktur, utearealer og grønne opplevelser og slike ting. Dette kommer nok med en pris der man kan få høye hus og kraftig utnyttelse. Betydelig mer enn det som ligger der i dag.

Planen som nå er presentert er omslag slik:  Området består av eksisterende næringsbygg fra ulike tidsepoker og fremstår som et sammensatt og noe ustrukturert område. De fleste byggene ligger “fritt ” på tomten med parkeringsarealer eller grønt rundt seg. Høydene varierer fra 4-7/8 etasjer.

Det skrives at nye høyder kan variere fra 5 – 12 etasjer, opp mot kote + 132, innenfor planområdet og sies at dette ikke utfordrer maksimalt angitte høyder for området.(?) Det jobbes med forskjellige varianter av prosjektet der 3 peker seg ut. Kun bolig eller kun nærings, alternativt et med kombinasjon av bolig og næring. Les mer i lenke under saken.

Plan og bygningsetaten skrev i sin område og prosessavklaring at byggehøyder må tilpasses situasjonen, sikre gode oppholdskvaliteter på bakken og fasadehøyder langs strøksgatene som harmonerer med gatesnittet. Beliggenheten tett på regionalt knutepunkt tilsier høy utnyttelse forutsatt at kvalitet på offentlige og private/felles uteareal på bakken ivaretas. Eksisterende terrengforskjeller og tilpasning til høyder på tilliggende bygg vil kunne gi varierende byggehøyder i planen, og høyere bebyggelse kan stedvis innpasses, men gode sol- og lokalklimatiske forhold på tilliggende bygulv, gater og parkarealer, må dokumenteres sikret. Dominerende gesimshøyde langs strøksgatene skal tilpasses bredden på gatesnittet på en måte som sikrer bymessighet og bygger oppunder strøkskarakter. Dette vil vektlegges i vurderingen av planforslaget.

Det er viktig at naboer engasjere seg i dette prosjektet og alle andre saker på Helsfyr. Uten nabo innspill kan utbyggere, planleggere og til slutt politikere gjør nesten som de vil og da blir det høyt, tett og lite utearealer. Og ja det finnes politikere som vil bryte høyhus grensene i dette området! Bare les saken om Grenseveien 97.

Ensjø aktuell informasjon mener at de fleste eiendommer som ligger i dette området bør få en maks grense på 8 etasjer men skjønner at noen vil dra den til 10 etasjer, men alt over det er galt. Unntaket kan være ut mot E6 der man kan benytte 12 etasjer som en buffer/blokkering for lyd og støy for de bygningene som ligger innenfor.

Plan og bygningsetaten har forsøkt å sette en standard i Grenseveien 97 med max 8 etasjer og jeg håper den følges opp av politikerne på rådhuset. Jeg vil også mene at politikere som ikke vil gi beboerne gode uterom og oppholdsarealer på bakken, bør få høre det av nabolaget. Skal det bygges boliger i dette området med så høy og mye trafikk, så må folk kompenseres med gode grønne arealer på bakken og i området der de skal bo.

Les prosjektbeskrivelse til dialogmøte 3

Se illustrasjon av planområdet

 

 

Les tidligere saker som Ensjø aktuell Informasjon har skrevet om dette.

Grenseveien 97

Boligblokk i friområde på Helsfyr

Les om Fyrstikktorget

Fredrik Selmers vei 2

Grenseveien 90 med 16 etasjer

Grenseveien 90 med 29 etasjer