Det blir ikke lavere fart og flere fotgjengerfelt i Gladengveien på Ensjø med det første!

Fotgjengerfelt 011 Fotgjengerfelt 020

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om Trafikksikkerhet i Gladengveien. Jeg har stilt meg selv noen spørsmål og har også blitt kontaktet av andre som har vært bekymret. Først så må jeg si at Gladengveien på Ensjø er nå ferdigstilt på en side med ny Hovinbekk og gode fotgjenger arealer og sykkelbaner på begge sider av veien. Det har blitt veldig bra. MEN veien er bred og uten parkerte biler på sidene så blir farten høy og oftere høyere enn de tillatte 40 km, dette kombinert med få fotgjengerfelt så skaper dette noen utrygge situasjoner.

Jeg valgte derfor å stille noen spørsmål til bymiljøetaten.

1)Hastigheten som er skiltet til 40 km overholdes svært sjelden så det kjøres fort i denne veien, når dette kombineres med at 2 fartsdumper i krysset Stålverksveien/Bertrand Narvesensvei/ Gladengveien er fjernet så øker ikke dette trafikksikkerheten. Vil det komme nye trafikksikkerhets tiltak i eller i tilknytning til Gladengveien som bidrar til å holde farten nede?

2)Vil det komme flere fotgjengeroverganger i Gladengveien? Nå er det bare merket overgang nede ved Ensjøveien og oppe ved Stålverksveien. Ser imidlertid at det flere steder i mellom disse to er laget nedsenkede kanter med taktileindikatorer, men disse ender bare rett ut i sykkelbanen/veien. Er det planlagt å merke opp flere fotgjengerfelt ved disse stedene?

OBS! Etter at jeg stilte spørsmålene så har en av fartsdumpene blitt reetablert. Dette gjelder fartsumpen på oversiden av krysset Gladengveien/ Stålverksveien/ Bertrand Narvesensvei. Dumpen ble åpenbart fjernet fordi den den hadde 30 km utførelse og den nye som er anlagt har 40 km utførelse.

Svaret fra bymiljøetaten er følgende:

Humpene som ble fjernet var midlertididige fartsdumper som ble etablert i forbindelse med anleggsarbeidene i området. Det er i dag ikke planlagt nye fartsredusenrende tiltak i Gladengveien. Bymiljøetaten har mottatt flere henvendelser fra publikum om brudd på fartsgrense etter ferdigstillelse av Gladengveien. Bymiljøetaten venter i dag på fartsmålinger fra Gladengveien som vil bidra til beslutningsgrunnlaget for eventuelt nye humper eller andre tiltak. Brudd på fartsgrense er ulovlig og derfor en sak for politiet.

Når det gjelder anleggelse av gangfelt er det slik at dette normalt ikke er et tiltak som bedrer trafikksikkerheten. Tvert i mot er det gjennomført undersøkelser som indikerer at etablering av gangfelt faktisk kan medføre at ulykkesrisikoen øker. Dette har sannsynligvis sammenheng med at fotgjengere føler seg tryggere og dermed opptrer mindre aktsomt når de krysser i et gangfelt enn når de krysser der det ikke er merket gangfelt. Ikke alle kjørende overholder vikeplikten for fotgjengere eller fartsgrense og da kan et gangfelt virke mot sin hensikt. Gangfelt er derfor å regne som et fremkommelighetstiltak på steder det er så høy trafikkmengde at det er vanskelig å finne luker store nok for kryssing, ikke et trafikksikkerhetstiltak.

Om det er steder der det er mange som kryssere utenfor gangfelt kan det være hensiktsmessig med gangfelt. Ved ønske om gangfelt må følgende opplysninger sendes inn skriftlig: Beskrivelse av tiltak, Eksakt angivelse av sted i kart og gjerne et bilde.

I kommunikasjon som er sendt til noen andre som Ensjø aktuell informasjon har kontakt med, blir det sagt følgende:

Dette betyr at det først når det vil bli en tilsvarende utbygging av Gladengveien også på østsiden (bortsett fra vannkanal) når den nye boligbebyggelsen har erstattet dagens bilforretninger. Det ligger nok noen år frem i tid slik vi kjenner planene her.

BYM har foreløpig ikke etablert noen nye fotgjengerfelt i Gladengveien som følge av utbyggingen på vestsiden, men tilrettelagt for etablering av fotgjengerkryssinger flere steder med nedsenket kantstein. Bussholdeplass på vestsiden er også etablert, men bussholdeplass på østsiden er ikke etablert ennå. Vi kjenner ikke til når Ruter planlegger å sette inn busstrafikk i Ensjøveien og Gladengveien, men her er det tilrettelagt for etablering av fotgjengerfelt når den tid kommer.

Bymiljøetaten følger situasjonen nøye med henhold til tidspunkt for etablering av nye fotgjengeroverganger i Gladengveien. Kryssingsbehovet er ikke så stort i dag for skolebarn siden det stort sett er bilforretninger på den ene siden. Her er det som du nevner også fortsatt av og pålessing av biler i gata. Vi oppfordrer derfor barn og unge å krysse veien i etablerte fotgjengerfelt og primært benytte fortauet på vestsiden av Gladengveien. På østsiden er det som sagt fortsatt mye bilrelatert virksomhet som er utrygt og kan være farlig for barn og unge.

Konklusjonen av disse svarene må bli at det på det nåværende tidspunkt ikke planlegges nye fartsreduserende tiltak i Gladengveien og det planlegges heller ikke nye forgjenger felt.

Les tidligere sak om trafikksikkerhet

Fotgjengerfelt 047 Fotgjengerfelt 045

Fotgjengerfelt 035 Fotgjengerfelt 034

Fotgjengerfelt 053 Fotgjengerfelt 026

Dump og G78 006