Da er Skedsmogata 25 på Ensjø / Kampen ute på offentlighøring der man foreslår nye 100 leiligheter

 

Ensjø Aktuell Informasjon har skrevet en del om tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Denne eiendommen var opprinnelig en del av reguleringen av tyngdepunktet som ble vedtatt i september 2015, men ble av de tidligere eierne trukket ut av reguleringen rett før siste behandling. I midten av 2017 kjøpte Skanska eiendommen for over 150 millioner kroner og gikk rett i gang med å prosjektere boliger på eiendommen.

Siden da har ting gått ganske raskt. Oppstartsmøtet ble avholdt i mars 2018 og flere dialogmøter er avholdt. Det at ting går raskt kommer nok av at det meste av regulerings vurderingene var gjort før tidligere eiere trakk seg fra tyngdepunktet reguleringen. Nå i april 2019 er det klart for offentlig høring i dette prosjektet.

I dokumentene skriver man «Skanska Norge AS foreslår å regulere Skedsmogata 25 til bolig /forretning /annen offentlig eller privat tjenesteyting (bevertning/kafé/velvære/helse/ konsulentvirksomhet/galleri) /kontor. Hensikten er å legge opp til bymessig fortetting med boliger nært sentrum og i et område tett på kollektivtrafikk, og dermed ferdigstille detaljreguleringen av Tyngdepunktet.

Det legges til rette for rundt 100 boenheter og utadrettet virksomhet i første etasje mot Ensjø torg. Det foreslås høyder på opp mot 8 etasjer mot T- banen i nordøst, som trappes ned til 6 etasjer mot Gjøvikbanen i Sydvest. En portal/passasje skal opparbeides gjennom bebyggelsen for å sikre Søndre tverrforbindelse.»

Plan – og bygningsetaten anbefaler planforslaget, med forbehold om at planforslaget før politisk behandling sikrer tilstrekkelig rekkefølgebestemmelser

Min mening og bekymring i dette prosjektet er at det ikke er nok uteoppholdsarealer og at utbygger med plan og bygningsetaten sin aksept, tar en teknisk finte på dette og «låner» arealer av naboprosjektet i felt B1.

Dette beskrives slik i dokumentet «Felles uteareal er i denne planen forutsatt å tillates sett i sammenheng med og overført fra tilstøtende eiendom (felt B1/Tyngdepunktet) med overskudd av felles uteoppholdsareal dersom det tinglyses felles rett til bruk og etableres et felles sameie for utearealene.»

Det som er utfordringen med hele Tyngdepunktet er jo den store mangelen på utearealer på hele området. Man har lagt seg på et meget lavt nivå og jeg er veldig usikker på om mangelen på slike arealer gir godt bomiljø og trivsel. Man skal huske på at balkonger og tak-terrasser tas i bruk for å dekke kravet om nok arealer i tillegg skal arealene til en barnehage også tas i bruk.

Slik skrives dette i dokumentet «Kravet om minimum 16% felles uteoppholdsareal (MFUA) sikres gjennom 600m2 på bakkeplan og 290m2 på felles takhage – resterende uteoppholdsarealer sikres ved tinglyst avtale på nabofelt B1. Felt B1 har et overskudd av MFUA på 1500m2. Det er gode utearealer i umiddelbar nærhet på B1 – blant annet utearealene til barnehagen som vil være tilgjengelig for allmenheten utenom åpningstidene, dette ihht. reguleringsbestemmelser for Tyngdepunktet.

Uansett nå kan naboer, borettslag og sameier i nabolaget komme med sine innspill på denne planen. Høringen går fra 29.april til 11.juni. Les mer i lenken alt om offentlighøring.

 

Les alt om offentlighøring her

Les dokumentet som er laget

Les tidligere saker om denne eiendommen