Bystyret i Oslo vedtok onsdag kveld to reguleringsplaner for eiendommer i Malerhaugveien på Ensjø

Bystyret i Oslo har vedtatt reguleringsplanene for boliger på eiendommene Malerhaugveien 20 og Malerhaugveien 19 til 23. Vedtakene var mot Rødt sine stemmer og gikk uten debatt.

Malerhaugveien 20 er den tidligere eiendommen der Biblioteksentralen lå, her skal Bunde Eiendom bygge boliger. Bunde Eiendom AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 20 fra industri til kombinert formål bolig, forretning, barnehage, bevertning, uteareal, gatetun og park. Det foreslås bl.a. å legge til rette for oppføring av boligblokker på 5-7 etasjer i en hesteskoform. Foreslått maks BRA (bruksareal) for bolig er 8835 m² som tilsvarer ca. 100 boliger. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslaget. Byrådet slutter seg til PBEs vurdering og konklusjon

Det har vært salgsstart og bygget rives så snart man har solgt nok boliger til å igangsette byggeprosessen av det nye boligprosjektet. Dette boligprosjektet består av 106 leiligheter.

Malerhaugveien 19 til 23 skal bygges ut av Urbanium.  Det foreslås bebyggelse plassert langs Malerhaugveien og Grønvoll allé med ca 128 leiligheter og utadrettet virksomhet i deler av første etasje ut mot Grønvoll allé og Malerhaugveien. Prosjektet oppføres med høyder på 5 til 6 etasjer og planforslaget legger opp til bolig- og næringsbebyggelse med 10 450 m2. Byrådet slutter seg til PBEs vurdering og konklusjon.

Det har ikke vært salgsstart i prosjektet.

Felles for begge prosjektene er at utbyggerne opprinnelig hadde store planer med høy utnyttelse. Dette har igjennom saksbehandling og høringer blitt tatt ned, slik at man er i nærheten av det Ensjøplanen skisserer for området. Plan og bygningsetaten har igjennom denne prosessen kommet til enighet med utbyggerne selv om det er litt mer enn Ensjøplanen legger opp til, men likevel var det det ganske enkle behandlinger i bystyret.

Les saksdokumentet til Malerhaugveien 19 til 23

Les saksdokumentet til Malerhaugveien 20

Se sak om Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø

Se sak om Malerhaugveien 20