Byrådet støtter Plan og bygningsetatens alternativ 2 i saken om Ensjøveien 34 på Ensjø

 

Da har saken om Ensjøveien 34 kommet opp til behandling i byutviklingskomiteen. Innstillingen i dokumentene er at byrådet støtter Plan og bygningsetaten sitt alternative forslag. Byutviklingskomiteen var på befaring på eiendommen på torsdag 14.februar. Saken er ført opp på komiteens sakskart og vil nok bli behandlet på møtet 6.mars eller 10 april.

I saken kan man lese i sammendraget «Forslagsstiller Neptune Properties AS foreslår å omregulere Ensjøveien 34, slik at det tilrettelegges for etablering av to boligblokker på 4-6 etasjer langs Ensjøveien, Langengen og Malerhaugveien. Foreslått maksimum BRA er 6 500 m2 , som tilsvarer ca. 76 boenheter (alternativ 1).

Plan- og bygningsetaten mener foreslått bebyggelse lengst øst i Langengen blir for dominerende, og at den ikke er i tråd med overordnete føringer for Ensjø. Plan- og bygningsetaten fremmer derfor et eget alternativ (alternativ 2) som legger til rette for bebyggelse som i større grad tar hensyn til eksisterende høyder i området og gir bedre overgang til eksisterende boligbebyggelse mot nord og øst. I alternativ 2 er høyden på østre boligbygg langs Langengen redusert fra 6- og 5 etasjer til 5- og 4 etasjer. Plan- og bygningsetatens alternativ 2 er i tråd med overordnete føringer for Ensjø, herunder planleggingsprogrammet for Ensjø når det gjelder høyder og utnyttelse. Alternativ 2 legger til rette for ca. 73 boenheter.

Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 2. Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens anbefaling.»

Det at denne saken nå finner sin løsning gjør også at man kan sette et endelig punktum for hva denne eiendommen skal benyttes til. Siden Neptun Properties er en rask utbygger og som har solgt 46 leiligheter i prosjektet allerede, så går det nok ikke lenge til det søkes om rammetillatelse for oppføring av boligene. Dermed vil bilsalget og de gamle brakkene forsvinne.

Det er ikke mulig å kjøpe boliger i prosjektet i dag selv om det er ligget ute siden april 2017 og 46 boliger er solgt. I øyeblikket sier nettsiden kun at  «Vi holder tilbake salget av leilighetene i Ensjølyst i påvente av godkjent regulering.»

Skal man vurdere fram og tilbake hva som er bra eller dårlig så vil jeg fremheve at Malerhaugparken er et betydelig skritt nærmere ferdigstillelse når denne reguleringen vedtas. Malerhaugparken ble vedtatt i 2013 og har ligget uferdig i mange år. Nå ligger det som rekkefølgebestemmelse at før det gis midlertidig brukstillatelse skal Malerhaugen park være opparbeidet.

Så når denne saken nærmer seg vedtak så kan man fortsatt se at det sakte men sikkert er liv i visjonen om å transformere Ensjø fra Bilby til Boligby selv om ting tar tid.

Men det er greit å kjenne til at man fortsatt kan få deputasjon hos byutviklingskomiteen for å fremme sitt syn før saken behandles, men da må man handle raskt og sende inn varsel om dette til sekretæren for komiteen.

 

Les tidligere sak om dette

Les litt om historien til denne eiendommen