Byrådet er enig med Plan og bygningsetaten når det gjelder boligprosjektet i Grenseveien 69 på Ensjø

g69

Ensjø Aktuell Informasjon har tidligere skrevet om denne saken og nå har byrådet kommet med sin innstilling før behandling i Byutviklingskomiteen og senere bystyret. Byrådet støtter i denne saken Plan og bygningsetatens sitt alternativ 2

I oppsummeringen av saken står det sitat «Grenseveien 69 AS foreslår å omregulere Grenseveien 69 fra industri til boligbebyggelse, kombinert med mulighet for forretning/offentlig privat tjenesteyting (helse, velvære, konsulentvirksomhet), bevertning og friområde.

Forslaget tilrettelegger for åpning av Lillebergbekken. Det foreslås en bygning mot Grenseveien i nord og en mot Malerhaugveien i øst. Bygningene vil være på 3 til 7 etasjer med en underetasje. I gårdsrommet plasseres en tredje lamell på 4 etasjer. På bakkeplan mot Grenseveien foreslås det etablert bolig/forretning, bevertning og offentlig/eller privat tjenesteyting.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og fremmer eget alternativ primært uten bebyggelse i gårdsrommet. Hensikten er å oppnå større kvaliteter i utearealene og tilliggende friområde i vest. Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetaten vurdering og konklusjon og anbefaler alternativ 2.» sitat slutt

Prosjektene er i antall boliger og antall kvadratmeter ganske like, i PBE sitt forslag er det 8 færre boliger og 1120 m2 mindre areal. Dette gjør at totalutnyttelsen kommer ned på 171 prosent og er nærmere max tillatt areal som i følge Ensjø planen er max 150 prosent. Hovedgrepet til PBE er at det kun bygges 2 bygninger mens utbygger vil bygge 3 bygninger.

Som kompensasjon så justerer Plan og bygningsetaten (PBE) høyden på de laveste delene av prosjektet, slik at man får 4 og 7 etasjer på begge blokkene mot Malerhaugveien og Grenseveien.

 

Les dokumentet som foreligger til behandlingen

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Bildene under viser PBE sitt forslag til venstre og utbygger sitt til høyre

G69 alt 2 a  G69 alt 1a

g69 alt 2  G69 alt 1