Bymiljøetaten foreslår at Ensjøveien på Ensjø skal bli forkjørsvei!

 

I en sak som er sendt til bydel gamle Oslo kommer det frem at Bymiljøetaten vil foreslå at Ensjøveien blir forkjørsvei.

I dokumentet som følger saken skriver man «Ensjø-området er i stadig utvikling. Det kommer flere boliger og deretter mer syklister og andre trafikanter. Bymiljøetaten ser behov for å forkjørsregulere både Ensjøveien og Økernveien. Det foreslås at Ensjøveien blir skiltet forkjørsregulert fra Økernveien til E6 og Økernveien fra Grenseveien til Finnmarkgata, som vist i vedlagt kart.

Både Ensjøveien og Økernveien er hovedveiene i området som, etter observasjoner, allerede fungerer som forkjørsveier. Ensjøveien har også etablerte sykkelfelt og flere opphøyde fotgjengeroverganger per i dag. Det forventes at trafikksikkerhet generelt vil forbedres. Det vil også gi prioritet og bedre fremkommelighet for syklistene som trafikkerer veien.

Ensjø torg prosjektet ferdigstilles i slutten av oktober 2019. Det antas at trafikken vil normaliseres noe i etterkant av ferdigstillelse. Når trafikken har normalisert seg vil BYM foreta fartsmålinger før innføring av forkjørsreguleringen. Dette vil også gjøres i etterkant for å dokumentere eventuelle fartsendringer.

Bymiljøetaten sender forslaget til høring til politiet. Bydelene vil også få uttale seg. Etter at uttalelsene er innhentet, vil Bymiljøetaten vurdere saken på nytt, før forslaget eventuelt sendes til Statens vegvesen Region øst. Det er denne instansen som har myndighet til å fatte vedtak for forkjørsvei.

Vi ber om tilbakemelding på forslagene innen 1. august 2019. Dersom det ikke mottas uttalelse innen fristen vil dette bli vurdert som om det ikke er bemerkninger.

I den forestående politiske behandlingen av saken har Bydelsdirektørens i Gamle Oslo gjort en vurdering. «Bydelsdirektøren er bekymret for at forkjørsvei kan medføre at bilistene har høyere hastighet i Ensjøveien og Økernveien. Dersom målingene viser at bilistenes fart har økt etter innføringen, foreslår bydelsdirektøren at det bes om at det gjøres grep eller at skiltingen reverseres.»

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

«Bydelsutvalget støtter tiltak som øker trafikksikkerheten i Ensjøveien og Økernveien. Viser Bymiljøetatens målinger at bilistenes fart har økt som følge av innføring av forkjørsvei, bes det om at det gjøres grep eller at skiltingen reverseres.»

Ensjø aktuell informasjon mener at konsekvensen av et slik vedtak bymiljøetaten legger opp til er at det kan bli økt kø i Gladengveien, da denne plutselig får vikeplikt for Ensjøveien. Dette forslaget gjør ingen ting med trafikksikkerhets situasjonen i området men kan ha den konsekvens at farten i 40 sonen i Ensjøveien øker som følge av forkjørsretten.

Når det er sagt så er Grenseveien allerede en forkjørsvei og det går stort sett bra i den veien, men her er det også rundkjøring og det er flere lysreguleringer.

Jeg tror nok at en lyssignalregulering av krysset Ensjøveien/Gladengveien er mer riktig og at dette i større grad vil skape bedre trafikkforhold og sikkerhet for myke trafikanter.

Les dokumentet fra Bymiljøetaten

Les Bydelens innstilling til saken

Les tidligere sak om trafikksikkerhet