Boligprosjektet i Malerhaugveien 15 på Ensjø har jobbet litt på planene før man nå sender ting ut på offentlig høring!

M15 og vår 033  Malerhaugveien 15 ny 2

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at boligprosjektet i Malerhaugveien 15 på Ensjø snart kommer på offentlighøring. Utbygger er ferdig med sine saker og har sendt inn dokumenter til Plan og bygningsetaten som nå skal gjøre sine ting. Jeg regner med at dette prosjektet kommer på offentlighøring før sommeren.

Hva har skjedd? Jo i slutten av september 2014 ble det sendt inn bestilling av oppstartsmøte på denne eiendommen. Planen som ble skissert var litt luftige så Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke forslaget. Utnyttelse og etasjehøyder var i strid med føringer i planprogram for Ensjø. Sentrale temaer var boligkvalitet, innpassing av barnehage, forhold til offentlig rom/grønnstruktur og utnyttelse/volum.

Så overtok USBL prosjektet og i mai 2015. De kom raskt på banen med endringer. Fra det opprinnelige prosjektet med 6 blokker der noen skulle bli opptil 10 etasjer over Malerhaugveien så leverte man juli 2015 en skisse som endrer prosjektet til å bli 5 blokker som alle sammen har to høyder. Den laveste har 4 og 5 etasjer mens den høyeste har 7 og 8 etasjer. Etter denne endringen tok man kontakt med Plan og bygningsetaten og bad om dialogmøte der man gikk i gjennom igjennom endringene som er gjort.

Nå har man kommet fram til offentlig høring og prosjektet har fått enda en justering. Man har snakket med kommunen og fått til en god løsning på sentral tverrforbindelse (som går på tvers av Ensjø området) som har hatt noen plass utfordringer i akkurat dette området.

Planforslaget legger fortsatt opp til ca. 140 boenheter som fordelt på fem bygningsvolumer innenfor planområdet. Byggehøyden foreslås avtrappet fra åtte etasjer i nord til fem etasjer i sør. Felles uteoppholdsarealer anlegges i hovedsak på terreng. Parkering anlegges i parkeringsanlegg under terreng. Planforslaget er tilpasset fremtidig tverrforbindelse i sør, med en vegetasjonsbuffer på fire meter som skal fungere som en skjerm for private uteoppholdsarealer, og som samtidig skal oppleves som en grønnstruktur langs sentral tverrforbindelse.

Det foreslås lagt opp til maks.11 500 m2 BRA over terreng. Areal under terreng er ikke medtatt i beregning av utnyttelsesgraden. Tomtearealet som er lagt til grunn ved beregning av utnyttelsesgraden inkluderer areal avsatt til grønnstruktur- turvei. Totalt utgjør tomtearealet 5637 m2. Dette gir en utnyttelsesgrad på % BRA = 204 % innenfor planområdet.

Denne eiendommen ligger i randsonen med faststruktur på alle sider og planprogrammet for Ensjø omtaler at det skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være på 120 til 150 %. I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer.  Det står videre i programmet at det er nettobyggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Jeg ser at det i dokumentene er lagt opp til en utnyttelse av nettobyggetomt på 204 prosent. Dette er mye høyere utnyttelse enn det planprogrammet tillater på denne eiendommen. Her må man redusere ned til en TU på 150 prosent av netto byggetomt.

Prosjektet har øket med 1000 kvadratmeter boligareal siden sist runde og den laveste høyden på 4 etasjer er øket til 5 etasjer. Det er fortsatt en utfordring at man tenker på bygg i høyder på 7 og 8 etasjer og at man ligger betydelig over 150 prosent total utnyttelse. Det som imidlertid fremstår som et betydelig fremskritt at bygningene har fått en annen arkitektonisk utforming.

Nå gjenstår det å se hva Plan og bygningsetaten mener før man sender dette ut på offentlig høring.

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon 

Bildene under viser opprinnelig prosjekt, bearbeidet prosjekt og tilslutt det man velger å sende på høring

malerhaugveien 15 oversikt  malerhaugveien 15 illustrasjon 1

m15 a  m15b

Malerhaugveien 15 oversikt ny  Malerhaugveien 15 ny 2