Boligprosjektet i Ensjøveien 3 til 5 på Ensjø har blitt sendt til politisk behandling

Ensjø aktuell informasjon har skrevet mange saker om boligprosjektet til Ferd i Ensjøveien 3 til 5. I slutten av 2019 ble prosjektet endelig oversendt til politiskbehandling med to alternativer. I februar har det vært noen møter mellom utbygger og byrådet som nok gjør at man kanskje endelig finner en løsning, som gjør alle parter fornøyde. Men Plan og bygningsetaten skal fortsatt uttale seg til det siste innspillet.

Men det har tatt tid å komme hit og det har vært mange runder med diskusjoner, innspill og høringer. Arbeidet ble startet i juni 2015, da Ferd sendt inn bestilling av oppstartsmøte. Det ble da varslet at man la opp til varierte høyder fra 4-8 etasjer med inntrukket toppetasjer og et høyere bygg på 10 etasjer.

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer.  Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen

I de første dokumentene kunne man lese at man planla i underkant av 18.000 m2 BRA, i tillegg til arealer under terreng. Prosjektet skulle få en totalutnyttelse på netto tomt med ca 230%. Dette var selvsagt å gå ut veldig høyt på alle måter. En utnyttelse på 230 prosent og høyder på 7-10 etasjer kunne dermed ikke bli godkjent, så Ferd har måtte justere kursen en del.

Det som i november 2019 ble sendt inn til politisk behandling sier følgende i sammendraget: Ensjøveien 3-5 AS foreslår å omregulere Ensjøveien 3 og 5 fra kontor, forretning og industri til sentrumsformål med høy grad av bolig, samt offentlig torg og gangvei. Forslaget innebærer oppføring av bebyggelse på 5 etasjer med inntrukket sjetteetasje mot Ensjøveien og i planområdets hjørner. Det foreslås en utnyttelse på 14800 m2 BRA som kan gi ca. 160 boliger.

Plan- og bygningsetaten mener foreslått bebyggelse i tilstrekkelig grad ikke bidrar til å sikre ønsket bymessig het på Ensjø, og fremmer derfor eget alternativ, som følger opp overordnet plan og bystyrets føringer for Ensjø. Det foreslås en utnyttelse på 15 224 m2 BRA som kan gi ca. 150 boliger.

Utbyggers totale utnyttelse på området er oppgitt til å være 208 prosent, Plan og bygningsetatens total utnyttelse er opp gitt til 214 prosent, som fortsatt er veldig mye høyere enn det Ensjøplanen tillater, med max 150 prosent. Høydene er derimot kommet med på akseptable nivåer med 5 etasjer pluss en inntrukket 6 etasje.

I februar er det i saken lagt inn et dokument som sier at: Byrådsavdeling for byutvikling har mottatt dokumenter i forbindelse med avholdt møte med forslagsstiller om ovennevnte planforslag. Vi ber om at Plan- og bygningsetaten kommenterer det som kommer frem av dokumentene.

Det er nok ikke noe håp om å få dette prosjektet til å passe bedre med Ensjøplanen, så den høye utnyttelsen må nok bare aksepteres. Høydene er blitt mer akseptable enn det som var utgangspunktet i 2015. Jeg tror politikerne kommer til å akseptere det som nå ligger på bordet. Men om det blir 160 eller 150 leiligheter vil jeg ikke tippe på.

Men det er fortsatt mulig for naboer, sameier, borettslag og vel foreninger å ta deputasjon og snakke med byutviklingsutvalget når saken skal opp til politisk behandling i utvalget, før den skal til bystyret.

 

Les dokumentet som er sendt inn til politisk behandling i slutten på 2019

Se notatet som er lagt inn i februar 2020

Les tidligere saker om dette prosjektet i Ensjøveien 3

(her er noen tidligere versjoner av prosjektet)