Boligprosjekt på Ensjø Torg i Skedsmogata 25 mellom Kampen og Ensjø er sendt til politisk behandling

 

Da har Skanska sitt boligprosjekt i Skedsmogata 25 blitt sendt til politisk behandling.  Prosjektet ble startet opp i januar 2018 da Skanska tidligere i 2017 inngikk en avtale om å overta eiendommen. Denne eiendommen er en del av Ensjø Torg området, men ble av de tidligere eierne trukket ut av reguleringsplanen, før denne ble vedtatt i september 2015. Skanska måtte derfor starte opp reguleringen på nytt.

I sammendraget som er sendt over sammen med saken kan man lese: «Forslagsstiller foreslår å omregulere Skedsmogata 25, innenfor Tyngdepunktet på Ensjø, fra byggeområde for industri i gjeldende reguleringsplan S-1101 til bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (bevertning/kafé/velvære/helse/ konsulentvirksomhet/galleri). Hensikten er å legge til rette forbymessig boligfortetting, og dermed ferdigstille detaljreguleringen av Tyngdepunktet. Plan- og byggestarten anbefaler planforslaget.»

Det kan leses i dokumentet at det legges til rette for ca 100 boenheter og utadrettet virksomhet i første etasje mot torget. Bebyggelsen ligger med 6 etasjer ut mot Gjøvikbanen og 8 etasjer mot T-banen i vest. Planforslaget legger til rette for ca 8 500 m2 bolig og 320 m2 næring i første etasje.

Plan og bygningsetaten og Skanska er enige så denne saken kommer til å gå enkelt igjennom behandlingen i byrådet, byutviklingsutvalget og bystyret.

Min mening og bekymring i dette prosjektet er at det ikke er nok uteoppholdsarealer og at utbygger med plan og bygningsetaten sin aksept, tar en teknisk finte på dette og «låner» arealer av naboprosjektet i felt B1. Dette beskrives slik i dokumentet «Normer for felles uteoppholdsareal er vurdert å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom tinglyst erklæring om sambruk med tilliggende felt B1/Tyngdepunktet.» Faktisk så mener jeg at hele Ensjø Torg prosjektet er bygget med så høy utnyttelse at det er på grensen til det uforsvarlige når det gjelder det meste av uteoppholdsarealer.

Men det er fortsatt mulig for naboer, sameier, borettslag og vel foreninger å ta deputasjon og snakke med byutviklingsutvalget når saken skal opp til politisk behandling i utvalget, før den skal til bystyret.

 

Les dokumentet som er sendt over til politisk behandling

Se bilder av prosjektet

Les om at Skedsmogata var ute på offentlighøring i april 2019

Les om at Skanska kjøpte Skedsmogata 25