Boligprosjekt i Gladengveien 12 til 14 på Ensjø kommer på offentlig høring med 2 alternativer – PBE prioriterer barnehage!

g 12 14  IMG_5614

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så er Plan og bygningsetaten (PBE) og Ferd uenige om dette prosjektet. PBE har tidligere varslet Ferd at det kan bli aktuelt å fremme et alternativt forslag. Det har nå skjedd!

Gladengveien 14 AS foreslår å omregulere Gladengveien 12-14 fra industri til bolig, gatetun og næring. Regulert barnehage i gjeldende reguleringsplan foreslås også videreført. Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse i 5 etasjer med inntrukket 6. etasje. Det foreslås også et lavere bygg på 4 etasjer mot grøntdraget Vestre bekkedrag. Planforslaget sikrer også at det opparbeides et allment tilgjengelig gatetun gjennom planområdet i tråd med VPOR for Ensjø.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, og har utarbeidet et alternativ. Alternativet innebærer at det reguleres inn en 4-avdelingers barnehage med tilhørende uteareal på felt B i planforslaget. Som følge av dette er bygg B2 mot vestre bekkedrag tatt ut for å sikre nok uteareal for både boliger og barnehage.

I tidligere sak så antok jeg at det kom til å løse seg før den offentlige høringen, men det har ikke skjedd. Det har faktisk spisset seg litt til, for Ferd har i brev til PBE antydet at man kan vurderte å trekke prosjektet. Sitat «Dersom boligandelen i prosjektet ikke kan opprettholdes med de gode kvaliteter som er ivaretatt i planforslaget, vil lønnsomheten i prosjektet bli borte og medfører at saken må trekkes.» sitat slutt.

Forskjellen på de to alternativene er at det i Ferd sitt prosjekt er 154 leiligheter og en 6 avdelingers barnehage og i Plan og bygningsetaten sitt alternativ er det 121 leiligheter og 2 stk 4 avdelingers barnehager. Det er også større utearealer for boligene og barnehagene.

Eller som Plan og bygningsetaten sier det «Konsekvensene av alternativ 2 er at planforslaget ikke får like mange boliger som i alternativ 1, men sikrer to 4-avdelingers barnehage. Planforslaget gir imidlertid uteareal som vil oppleves romsligere ut mot vestre bekkedrag, som kan heve bokvaliteten og kvaliteten på utearealene, da dette bygget hindrer utsyn til det framtidige bekkeløpet.»

Når PBE gjør dette grepet  med å fjerne et bygg (b2) i felt B, så betyr dette at det bygget som ser kulest ut og som ligger i grøntarealene inne i gården langs fremtidig Hovinbekk må bort for å få til barnehage. (Se bilde der bygget er markert med rød ring).

I tidligere sak har jeg uttalt at Plan og bygningsetaten følger opp det politikerne lover befolkningen på Ensjø. Det er blant annet nok barnehageplasser til alle de som skal flytte inn i dette nye boområdet. Dette er spesielt viktig om man ønsker å få barnefamilier eller familier som planlegger å få barn senere, inn i boligmarkedet på Ensjø. Bomiljø, utearealer, skoler og barnehager er viktige i den fasen av Ensjø utbyggingen er i nå. Derfor kan dette overkjøre boliger på enkelte eiendommer.

Uansett dette prosjektet kommer nå ut på offentlighøring i neste uke og da er det åpnet for at alle interessenter kan komme med innspill til prosjektet. Det er kanskje mest naturlig at de nærmeste naboene, sameiene og borettslagene som gjør dette, men det er i utgangspunktet ikke noen begrensninger.

Les høringsdokumentet

Les brev fra Ferd som svar på varsel og alternativt forslag

Les tidligere sak om dette prosjektet

Felt-i-og-j-ferd-2- g 12 a – Kopi Felt-i-og-j-ferd g 12 – Kopi

Felt-i-og-j-ferd-1- bygg b2 Felt-i-og-j-ferd-1- bygg b2 fjernes