Boligprosjekt på Malerhaugen på Ensjø er ute på første offentlige varsling!

Ensjøveien 34 annonse oppstart  

Neptun Properties sitt boligprosjekt i Ensjøveien 34 er nå ute på «Kunngjøring om oppstart av detaljregulering». Hvis noen har innspill til oppstart av planarbeidet, så må dette sendes inn innen 10.april 2015.

I kommunalt saksinnsyn kan man se at utbygger og arkitektene har valgt å gå videre med alternativ 1. Det er et prosjekt der litt av eiendommen skal få 4 og 5 etasjer ut mot Ensjøveien og deretter skal det meste av eiendommen ut mot Langengen og Malerhaugveien få 6 etasjer og et punkthus på 7 etasjer i bakkant mot Malerhaugen gård.

Det ble gjennomført oppstartsmøte i starten på mars og Plan og bygningsetatens (PBE) område- og prossesavklarings dokument ble gjennomgått.

Dette dokumentet sier hva Plan og bygningsetatene mener, her er noen utdrag:

 • Bebyggelsen er imidlertid for lang og massiv mot Langengen, og bryter med dimensjonene i området. Den lange bygningskroppen blokkerer videre den romlige forbindelsen mellom de gamle gårdene Ensjø og Malerhaugen, og vi anbefaler derfor at bebyggelsen langs Langengen deles i to.
 • mener vi at bebyggelsen langs Langengen kan være 5 etasjer ut mot Ensjøveien. Mot Malerhaugveien kan bebyggelsen, forutsatt akseptable solforhold for omgivelsene, anbefales som 4 etasjer.
 • Vi finner ikke grunnlag for å anbefale et punkthus på 7 etasjer nordøst i planområdet. Det er ikke noe som tilsier at man markerer et punkt her, og foreslåtte punkthus tar lite hensyn til eksisterende villabebyggelse i nordøst
 • Plan- og bygningsetaten vil kunne anbefale en utnyttelse på mellom 120 % og 150 % av hele eiendommen, dvs inkludert den delen av eiendommen som er regulert til park i S – 4703. Eiendommen Ensjøveien 34 (gnr 133 bnr 31) er i henhold til Matrikkelen 4527 m2, og utbyggingspotensialet vurderes dermed å ligge mellom ca 5400 mg og 6800 m2 (noe som vil tilsvare inntil 190 % BRA beregnet ut fra en nettotomt på3600 m2).

Byantikvaren har sagt

 • Høyder og struktur på bebyggelse innenfor planområdet vil få konsekvenser for opplevelsen av bevaringsverdige Malerhaugen gård. Det må tas større hensyn til eksisterende høyder og bebyggelse i omgivelsene enn det mottatte illustrasjoner viser.

Plan og bygningsetaten konkluderer i dokumentet med følgende 7 punkter

 • Planområdet egner seg til boliger, og det vurderes å ikke være plass til barnehage i tillegg.
 • Bebyggelsen bør følge dominerende bebyggelsesstruktur, og brytes opp mot Langengen for å bedre tilpasse seg skalaen i området, og ivareta den romlige forbindelsen mellom Malerhaugen gård og Ensjø gård.
 • Høydene må reduseres til inntil 5 etasjer i krysset mot Ensjøveien og 3-4 etasjer for øvrig, for å tilpasses terreng og eksisterende bebyggelse.
 • Utnyttelsen må være i henhold til rammer i Planleggingsprogram for Ensjø.
 • Eksisterende store trær mot nord og øst må bevares, og terrenget må følge terrengbearbeidelsen i Malerhaugen park.
 • Lokal overvannshåndtering blir svært viktig her, og dere må vurdere å gjenåpne Helsfyrbekken gjennom planområdet.
 • Planområdet bør inkludere kryss mot Ensjøveien og eiendom nordøst for gnr 133 bnr 31 for å få regulert sammenhengende fortau og unngå uhensiktsmessig restareal.

Den store forskjellen på PBE og utbygger er at PBE vil ha de høyeste byggene ut mot Ensjøveien og de lavest inn mot Langengen/Malerhaugveien, mens utbygger vil ha det motsatt. Det er også en klar uenighet om høydene, spesielt ut mot Malerhaugveien. Her snakker utbygger om 6 og 7 etasjer, mens PBE sier 3 og 4 etasjer.

Det blir en interessant runde folkene på Malerhaugen står foran. Ser vi på hva som ble praksis i Ensjøveien 32 /Malerhaugveien 6, så ble det 4 etasjer ut mot Ensjøveien og 3 inn mot Malerhaugveien. Det vedtaket legger nok betydelige føringer på beslutningen tilslutt. For alle de lave bygningene og de vernede byggene står der fortsatt.

Det er uansett klart for å sende inn innspill til utbygger sin arkitekt og fristen for å sende inn er 10.april 2015

Les hele område- og prossesavklarings dokumentet.

Les sak om nye alternativer

Les tidligere sak om prosjektet

 Ensjøveien 34 007  Ensjøveien 34 2015 a