Strategisk plan for Hovinbyen er satt opp for behandling i byutviklingskomiteen – omhandler også Ensjø/Helsfyr

Hovinbyen hovedkart hovinbyen oversikt

Da har Strategisk plan for hovinbyen kommet fram til behandling i Byutviklingskomiteen i Oslo Kommune og senere skal den til bystyret for endelig behandling. Dette er en stor og tung sak med betydelig konsekvenser for Oslo og de områdene som berøres av planen, i de neste 30 årene.

Hovinbyen er Oslos største fremtidige byutviklingsområde, med et potensial på 30 – 40 000 nye boliger og næringsareal som kan huse 50 – 100 000 flere arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst og dekker deler av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna og Bjerke

Forslaget angir rammer og føringer på et overordnet nivå for utvikling av Hovinbyområdet de neste tiårene. Dokumentet viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra dagens lite tilgjengelige område preget av store lager- og industriarealer, til å bli en del av det flerfunksjonelle indre Oslo. Det presenteres et overordnet byplangrep for videre utvikling samt strategier, tiltak og oppfølgingsoppgaver for å utløse potensial for ønsket ny byutvikling. Forslaget til strategisk plan gir også rammer for ombygging og bruk av transportinfrastrukturen for å redusere barrierer og miljøulemper. Det legges ikke opp til vesentlige endringer av eksisterende småhus- og borettslagsområder utover forbedrede forbindelser mellom disse.

I den strategiske planen foreslås et helhetlig byplangrep og det gis rammer for den fysiske utviklingen av området for videre overordnet planlegging, detaljregulering og byggesaksbehandling. Forslag til strategisk plan for Hovinbyen er todelt. Planforslagets første del er en uformell, ikke juridisk bindende strategisk plan. Den andre delen av foreliggende plandokument er to planprogram etter plan- og bygningslovens bestemmelser, for henholdsvis Helsfyr og deler av Ulvenområdet.

For oss som bor på Ensjø er selvsagt teksten om Helsfyr viktig!

Planarbeidet for Helsfyr skal særlig fokusere på videre utvikling av Helsfyr som knutepunkt med områdets svært gode påkobling til eksisterende og fremtidig infrastruktur for kollektivtransport. Rollefordeling og samvirke med Bryn som kollektivknutepunkt skal belyses i dette arbeidet, samt konsekvenser av at det etableres trikk i Grenseveien/ Østensjøveien med mulig avgreining mot sentrum fra Helsfyr langs Strømsveien. Mulighetene for å bygge tettere omkring knutepunktet for at området skal bli en «portal» til Oslo sentrum fra øst skal også vurderes.

I begge utredningsalternativene foreslås etablert ny parallell lokalgate fra Grenseveien mot sentrum.

Utredningsalternativ l innebærer i tillegg trikk i Grenseveien – Østensjøveien og langs E6/Strømsveien mot Vålerenga. Det skal videre utredes bebyggelsesstruktur nordvest for E6/Strømsveien og ved lokk over t-bane. E6 med ramper og bussterminal beholdes som i dag.

Utredningsalternativ 2 innebærer ny bebyggelsesstruktur i hele planområdet og ramper mot E6/Strømsveien gjøres mer bymessig. Vurdering av alternativ lokalisering av byintegrert bussterminal inngår. Utredningsalternativene er valgt for å undersøke potensialet for byutvikling med ulike grader av ombygging og omforming av de aktuelle infrastrukturanlegg innenfor planområdet.

Når det gjelder Helsfyr så er min største utfordring at man ikke klart definerer om Helsfyr skal være bolig eller næringsområde. Grunneiere og investorer har allerede startet å se på Helsfyr som er område med stort potensiale for boliger, men de vil ha næringsområdets høyder og utnyttelse. Dette svarer ikke denne planen godt nok på. Det meste som bygges på Helsfyr i dag av kontorer/Næring ligger ut mot E6 og er oppe i 10 til 12 etasjer, men det som skal ligge innenfor dette beltet forsøkes også oppført i 10 til 12 etasjer, når 6 til 7 etasjer burde være nok. Det er vanskelig å planlegge et område på langsikt når man ikke bestemmer hovedrettning bolig eller næring! Det er også tydelig at Helsfyrplanen har tydelig oppmerket avgrenset område noe som gjør at den tidligere vedtatte planen for Ensjøområdet nok fortsatt gjelder for mye av området. I denne planen er Helsfyr hovedsakelig et næringsområde. Med de to planene får vi en gråsone som ikke tydelig angir retning og dermed stort rom tolkning og debatt.

Denne strategiske planen legger rammer og betingelser for utviklingen av et gigantisk område i Oslo og det er mye lesing og dokumenter som man skal kikke på, for å få med seg alle sider av saken. Dette er en plan som er så stor og full av utfordringer, muligheter, konsekvenser, rammer og begrensninger som gjør at vanlige folk og nok også vanlige politikere har vanskelig for å ta inn over seg eller skjønne alle konsekvenser dette kan bringe med seg. Det er tydelig at det er de med ansatte og ressurser som har kunnskap om slike planer, som har bidratt.

Det er derfor et tankekors at en slik overordnet plan kun har fått 71 innspill i offentlig høring. 27 fra statlige eller kommunale instanser (herunder 4 bydeler) 18 organisasjoner har svart og 25 private som fordeler seg på 8 enkelt personer, 3 boligsameier og 14 selskaper/firmaer

Har du, sameiet/borettslaget eller velforeningen noe på hjertet i denne saken, så er det mulig å kontakte komiteen og be om deputasjon. (Deputasjon = møte med komiteen max 15 min) for å komme med innspill som er viktige for dere. I denne sammenhengen bør det være veldig overordnede innspill.

Ellers så må man nå følge med når de enkelte planprogrammene for de enkelte områdene i den strategiske planen,  kommer ut til offentligheten og på høring. Her ligger eksempelvis planprogram for Hasle og Valle Hovin ganske langt fremme i løypa med frist for offentlig høring allerede 12.februar.

 

Her kan du lese innstillingen fra byrådet i sin helhet, klikk på lenken under:

Byrådssak om Hovinbyen sak 15 i 2018

Vil du lese alle dokumentene som byutviklingskomiteen behandler om denne planen, så må du gå inn på lenken under. Når du kommer inn der så må du finne byutviklingskomiteen i venstremenyen og klikke på den. Deretter må du lete etter sak 18/00148 Strategisk plan for Hovinbyen.

Lenke til politiske saker

Ensjø Aktuell informasjon har skrevet flere saker om Hovinbyen tidligere og har fokusert på enkelte deler av planen, sjekk lenken under.

Les tidligere saker på Ensjø Aktuell Informasjon som omhandler Hovinbyen!

 

 

hovinbyen oversikt 1 Hovinbyen grønne områder til ensjø