Plankunngjøring for oppstart av plan på Gladengveien 12-14 på Ensjø

Felt i og j ferd Felt i og j ferd 1

Da har Plan- og bygningsetaten lagt ut plankunngjøring for oppstart av plan på Gladengveien 12-14.  Ensjø aktuell Informasjon skrev i oktober om saken og nå varsles det oppstart av plan. Det er formelt Gladengveien 14 AS ved Ferd Eiendom ønsker å omregulere Gladengveien 12- 14 fra område for industri med tilhørende anlegg til boligformål med næring/ tjenesteyting og barnehage.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for omtrent 180 nye boliger, en barnehage, samt noe næring/ tjenesteyting mot Gladengveien. Planforslaget vil også innebære opparbeidelse av uteareal og tilrettelegge for videre gjenåpning av Hovinbekken. Planområdets størrelse er på 8590 m2 og man legger opp til en utnyttelse: 167 %. Dette gir 14420 m2 boligareal. Høydene varierer mellom 4-7 etasjer

En oppsummering av dokumenter viser at PBE har fått gjennomslag for at planområdet utvides til å inkludere felt H. Felt H er avsatt til barnehage og det er et stort behov for barnehager på Ensjø.  Det uttales at det må innpasses en 8-avdelings barnehage innenfor planområdet Ensjøområdet har behov for ytterligere barnehagekapasitet og samtlige større boligprosjekter må minimum dekke eget behov. Det er et overordnet mål å sikre nødvendige arealer til sosial infrastruktur i utviklingsområder som Ensjø. Felt H er regulert til barnehage men må inngå i planområde slik at en større barnehage kan innpasses.

Planleggingsprogrammet legger opp til 4-5 etasjer med mulighet for 7 etasjer ved markeringer eller andre særlige hensyn. Bebyggelse foreslås med varierende høyder på 4-7 etasjer, hvor det trappes ned mot vestre bekkedrag og er noe lavere langs Stålverkskroken. Nærområdet domineres hovedsakelig av høyder på 5 etasjer med en tilbaketrukket 6. etasje. PBE vurderer at også planområdet kan tåle høyder på 5 etasjer med inntrukket 6. etasje. De er positive til en lavere bebyggelse sør i planområdet mot Stålverkskroken, som gir gode solforhold i de innrammede uterom. PBE ser ikke at planområdets beliggenhet tilsier en markering på 7 etasjer.

Hovinbekken vi få nytt løp når arbeidet på dette feltet (H,I og J) og nabofeltet (G) kommer i gang. Da skal bekken gå imellom disse feltene og den bekken som i dag følger Bertrand Narvesens vei vil skifte retning og bli en del av vestre bekkedrag.  Hovinbekkens nye løp blir lagt om litt langs Tiedemannsparken.

Når man varsler oppstart av plan så er man tidlig i regulerings fasen og dette er første gang man kan komme med innspill på det arbeidet som skal gjøres. Hvis man som nabo, bruker av området eller av andre grunner har innspill som PBE og grunneiers arkitekt bør tenke på og ta med i planene eller endre på, så kan det spilles inn nå. Jo tidligere man spiller inn ting, jo lettere er det at man kan ta hensyn til innspill.

Høring for dette prosjektet er fra 24.november 2017 til 22.desember 2017, se link under (obs Senere i prosessen så kommer den offentlige høringen når planen er mer ferdige)

Planen utarbeides av ARCASA ARKITEKTER AS for GLADENGVEIEN 14 AS. Spørsmål om planforslaget kan rettes til Anja Ellingsrud
Bemerkning sendes til: anja@arcasa.no

Men send gjerne i kopi til Plan og bygningsetaten også!

.
Se utlysningen av plankunngjøringen

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Felt i og j ferd 2

Ferd-G12-safe-as-milk-002 Ferd-G12-safe-as-milk-006