Obos har lagt fram nye skisser for boligprosjektet ved «Sotahjørnet» på Vålerenga – i nabolaget til Ensjø

sotahjørnet c sotahjørnet e

Det har kommet nye skisser på hvordan Obos ser for seg boligblokken som de planlegger ved «Sotahjørnet» eller i Etterstadgata 2 som er den formelle adressen.

Ensjø aktuell informasjon var innom denne utbyggingen i 2016 og da skrev jeg at OBOS Forretningsbygg AS på nytt ønsker å omregulere Etterstadgata 2-6, på Vålerenga fra forretning, kontor og offentlig bygning (barnehage) til boliger, infrastruktur og tjenesteyting. De vil oppføre en boligblokk i 8 etasjer med rundt 75 leiligheter totalt. Lengst nord mot Strømsveien foreslås deler av arealet som friområde. Forslaget innebærer å rive deler av eksisterende bebyggelse. Tidligere sak fra Obos om å regulere denne eiendommen pågikk over lang tid. Den ble vel startet opp i 2000 med mye fram og tilbake, men ble endelig avsluttet i 2015.

Den nye saken har pågått siden midten av 2015 og nå er det kommet noen nye skisser som er endret i forhold til de tidligere skissene. Nå tenker man å bygge 4 bygg der 3 henger sammen, men med varierende høyde. Det er fortsatt ett bygg på 8 etasjer og 2 bygg på 7 etasjer og et lavere på 3 etasjer. Det siste blir liggende inne i gården, sammen med den delen av den eksisterende bebyggelsen som er bevaringsverdig.

Forslagsstiller Obos ønsker å rive deler av bygget i Etterstadgata 6, for å tilrettelegge for uteareal. PBE mener hele bygget må bevares og vil stille et alternativ i saken. Videre ønsker PBE at dette bygget reguleres til formål som åpner for at det kan etableres virksomheter som gir noe tilbake til nærmiljøet. Byantikvaren uttalte seg til oppstart at planarbeidet, 20.12.2016 hvor de påpeker at de sterkt vil innstille på at både hovedbygget og bakbygget reguleres til hensynssone bevaring. PBE mener hele anlegget har verdi, selv om det formelt sett ikke har vernestatus, og ønsker at det bevares.

Når det gjelder dette med høydene så har plan og bygningsetaten uttalt tidlig i saken at foreslått bebyggelse med en høyde på 8 etasjer var fremmed for Vålerenga og vil virke svært dominerende. Plan- og bygningsetaten mener at foreslått struktur ikke er tilpasset det varierte bygningsmiljøet og har en struktur og høyde som krever et større areal. Plan- og bygningsetaten mener derfor at forslaget må reduseres betraktelig og bearbeides for å tilpasses miljøet på Vålerenga. Det må også belyses og illustreres hvordan et nytt prosjekt vil tilføre kvaliteter til området og gateløpet.

Det har i mars blitt avholdt kart- og bestemmelsesmøte og til dette møtet ble det fremlagt noen skisser som viser prosjektet. Dette nye forslaget har fortsatt ikke tatt innover seg de kommentarene som plan og bygningsetaten har kommet med tidligere, siden man fortsatt opererer med 7 og 8 etasjer.

Det er stort engasjement fra både enkelt personer og fra Vålerenga Vel og Kampen Vel, i denne saken

Ifølge kommunen sitt saksinnsyn så skal dette forslaget ut på offentlig høring rett over sommeren!

Se skissene som er fremlagt

Les tidligere sak om dette prosjektet.

 

sotahjørnet g sotahjørnet e

sotahjørnet d sotahjørnet b

sotahjørnet a