Kunngjøring om oppstart av detaljregulering i Ensjøveien 3-5 på Ensjø – Ferd opprettholder 10 etasjer

Ensjøveien 3 til 5

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om i august 2015, så har Ferd startet arbeidet med å omregulere eiendommen Ensjøveien 3-5 til boliger. Det har vært gjennomført oppstartsmøte og område og prosessavklaring.

Nå er det sendt ut kunngjøring om oppstart av planarbeid. Hensikten med planarbeidet er en omregulering fra industri til bolig. Det planlegges oppført boliger med innslag av næring mot Ensjøveien og etablering av ny gang- og sykkelforbindelse gjennom planområdet.  Det planlegges oppføring av boligbygg 4-10 etasjer med strøkstjenlig funksjoner i de nederste arealene mot Ensjøveien. Det planlagte prosjektet innebærer rivning av eksisterende bebyggelse

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dermed dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen

Plan og bygningsetaten har gjennomført  PBEs område- og prosessavklaring og kommer i denne med mange innspill til prosjektet.

Forslagstiller foreslår høyder på inntil 10 etasjer og utnyttelse på 207% BRA (faktisk utnyttelse er høyere (min anmerkning 230% ) da det ved utregning ikke er fratrukket vei eller medregnet arealer under bakke). Høyde og utnyttelse er i strid med Planleggingsprogrammet for Ensjø.

PBE mener planavgrensningen i utgangspunktet ikke bør omfatte mer enn det som i dag er avsatt til byggeområde. Ensjøveien ble regulert i 2007 og delvis opparbeidet fra 2009 til 2013. Det er fortsatt aktuelt å opparbeide Ensjøveien slik den ble regulert i 2007 og planavgrensningen bør derfor ikke omfatte de delene av eiendommen som er regulert til vei.

Store deler av eiendommen ligger i gul og rød støysone. Gjøvikbanen krysser i bro over Ensjøveien, og mot nordvest ligger derfor jernbanesporet også høyere enn planområdet. På grunn av planområdets størrelse og støy fra flere sider mener PBE at eiendommen ikke er egnet for bolig i den utstrekning det er foreslått.

Tilstøtende eiendommer nord for Ensjøveien er regulert til boligbebyggelse i 5- 6 etasjer. PBE mener det ikke foreligger særskilte grunner som tilsier at bebyggelsen skal være høyere enn dette. Planområdet ligger på brinken før terrenget faller bratt ned mot Tøyen og sentrum. Ny bebyggelse vil derfor være svært synlig fra store deler av disse sentrumsområdene. Den gamle trafostasjonen ligger i dag som et markant landemerke nordøst for planområdet. Fjernvirkning av bebyggelsen fra sentrum øst og innvirkning på den gamle trafostasjonen som markant landemerke må derfor redegjøres for og hensyntas.

Det er mulig for naboer både på Ensjø og Kampen å komme med innspill til den foreliggende prosjektet, fristen for innspill er satt til 10.mai 2016. Planen er utarbeidet av ARCASA ARKITEKTER AS for FERD EIENDOM AS.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Anne Lee Holm, tlf 22717070. Bemerkning/innspill kan sendes til: annelee@arcasa.no men send gjerne også til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

 

Les hele saken her

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

Ensjøveien 3 til 5 a