Ferd jobber videre med planene for felt G i Tiedemannsbyen på Ensjø

felt-g-oversikt felt-g-b

Ensjø Aktuell Informasjon skrev i juli 2016 at Ferd i slutten av juni 2016 har hatt kontakt med kommunen og har jobbet med å utvikle planene for feltene G, H, I og J på Ensjø.

Nå har det vært fremgang og endring i planene. I oktober 2016 bad Ferd og deres arkitekt om å få en forhåndskonferanse med kommunen der man kunne diskutere enkelte endringer i reguleringsplanene som er vedtatt for dette området. Planene gjelder felt G som ble regulert i desember 2008. (Foreløpig er dette kun synlig i kommunens saksinnsyn via postdelen).

Endringen er denne gangen den samme som man diskuterte tidligere i gjennom at man vil søke dispensasjon fra reguleringsplanen og lage en mer oppdelt bygningsmasse i stedet for et stort kvartal med boliger. Det nye som kommer frem er at man satser på å bare forholde seg til felt G. Det betyr at man ikke drar feltene I og J (Gladengveien 12 og 14) inn i denne diskusjonen, men tar dette i en egen regulering.

I arbeidet kan det se ut som at man lager en mer trappet bebyggelse og denne vil ikke følge den vedtatte regulerte høyden. Det blir mer varierte høyder, men den totale utnyttelsen i feltet på 25.800 kvadratmeter består. Det ser ikke ut til at man øker høydene utover det som er max tillatt i reguleringsplanen. Faktisk har man flere steder lagt seg under det som er regulert.

Ferd oppgir i dokumentene at den nye endringen gir en mer oppbrutt bebyggelse som harmonerer bedre mot øvrige felter i reguleringen. Det gir en mer finmasket byromsstruktur som gir flere gangforbindelser.  Det muliggjør en ny tverrgående sikt- og gangforbindelse og det gir allmenn tilgang til parken. Det tilrettelegger for en fortsettelse av tverrforbindelsen i mulig utvidelse av planområdet G12+G14 (separat plansak). Det gjør innkjøring til parkeringskjeller mer hensiktsmessig.

Siden denne saken kun pågår som diskusjoner mellom partene, så ligger dette kun ute i kommunens postinnsyn. Når planene blir mer klare så vil det nok sendes nabovarsel og ting fremkommer som byggesak. Det bor imidlertid ikke så mange direkte inntil dette feltet enda. Nærmeste nabo som ikke er Ferd selv er høyblokka på Marienfryd og Stålverksparken borettslag.

 

Se den nye presentasjonen der det fremkommer endringer i høyder.

Her kan man se supplerende opplysninger til den samme saken 

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon