Byggeprosjekt i Strømsveien 106 på Helsfyr/Valle Hovin sendes til politisk behandling – i nabolaget til Ensjø

strømsveien 106 e strømsveien 106 b

Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om utbyggingsplanene på Valle Hovin og skrev sist om akkurat dette prosjektet når det i 2015 var ute på offentlighøring. Historien til prosjektet er lang og plansaken ble startet opp i 2010.

Bakgrunnen var at forslagsstiller ønsket å se på muligheten for oppføring av nybygg, formalisere utført påbygging av Grenseveien 92 og utvidelse av Statens Kontorbygg, Fredrik Selmers vei 4. Etter ønske fra kommunen ble også eiendom 130/71 tatt inn i planområdet. Denne eiendommen er kommunal og er et tilliggende grøntområde regulert til felles avkjørsel. Avkjørsel til Fredrik Selmers vei, inkludert eiendom 130/197, lå også inne i saken til offentlig ettersyn.

Det ble i behandlingen varslet at Plan og bygningsetaten ville komme med eget alternativ, men etter litt fram og tilbake har man kommet fram til et omforent forslag som sendes til politisk behandling. Forslaget legger til rette for et nybygg i 12 etasjer med høyde på 47 meter. I henhold til høyhusutredningen er planforslaget supplert med referanseillustrasjoner av tilsvarende prosjekt med høyde 42 m.

Bebyggelsen planlegges primært for formål kontor, men det er ønskelig også å inkludere formål hotell/bevertning for økt fleksibilitet for fremtidig bruk. Dersom bebyggelsen benyttes som hotell, er det forutsatt arealer til restaurant, spa, konferanserom og øvrig servicetilbud i de nederste etasjene, og ca 300 hotellrom i de øvre etasjene. Atkomstløsning vil være felles med Helsfyr Hotell, med snuplass for busser og taxiplasser innenfor planområdet.

Planområdet er totalt på 8092 m² og på dette området tillates det å bygge ny bebyggelse Over terreng: BRA = 16 100 m² Under terreng: BRA = 3 400 m². Det gir en totalutnyttelse på 199 prosent.

Plan- og bygningsetaten er positiv til å etablere kontor eller hotell på eiendommen. Byggehøydene føyer seg naturlig inn mellom eksisterende høyder langs Strømsveien. Det er positivt at eksisterende grøntareal mellom bygningene omreguleres til offentlig park og oppgraderes med gang- og sykkeltraseer, parkmøbler mv. Den foreslåtte parken vil bidra med gode kvaliteter til nærområdet. Trafikkarealene er redusert så mye som mulig. Trafikkøkningen som følge av tiltaket er liten, og forholdene for myke trafikanter vurderes som helhet å bli bedret en del. Det er positivt at planforslaget forutsetter et bidrag til oppgradering av Fr. Selmers vei for å bedre tilgjengeligheten til Helsfyr kollektivknutepunkt.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Det er spesielt bra at man har funnet plass til å opprettholde og utvikle parkarealene på og rundt dette prosjektet. Etter alle utbyggingene som skjer på området er det stor mangel på friarealer i dette området. Det er nok ingen tungtveiende grunner til at dette prosjektet blir stoppet eller endret i politiskbehandling i byutviklingskomiteen og senere i bystyret.

 

Les planbeskrivelsen som er sendt over til politiskbehandling

Les tidligere sak om dette prosjektet

 

strømsveien 106 d  strømsveien 106 f

strømsveien 106 a